Belastingplan 2022
U kunt het Belastingplan van 2023 hier bekijken.

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingplan 2022 bevat weinig nieuwe maatregelen maar er komen enige nieuwe relevante maatregelen. Graag brengen wij u op de hoogte van de maatregelen die naar verwachting per 1 januari 2022 ingaan. Daarnaast zullen wij kort ingaan op de maatregelen die u (mogelijk) kunt verwachten.

Tariefstructuur inkomstenbelasting vrijwel ongewijzigd
Het tarief in de eerste schijf van box 1 daalt licht tot 37,07% en geldt bij een belastbaar inkomen tot € 69.398. Voor AOW-gerechtigden met een belastbaar inkomen tot € 35.472 wordt het tarief verlaagd tot 19,17% Het toptarief blijft 49,5% en geldt voor inkomens in box 1 vanaf € 69.398.
 
Het tarief in box 2 wijzigt in 2022 niet en blijft 26,9%. Dit tarief geldt wanneer u als aanmerkelijkbelanghouder een dividenduitkering uit de eigen BV aan privé doet. Het is raadzaam om vooraf af te stemmen met uw (fiscaal) adviseur.
 
De huidige heffingssystematiek in box 3 blijft ongewijzigd. Ondanks de wens van het vorige kabinet te komen tot een heffing naar werkelijk rendement laat men dit over aan een volgend kabinet. De effectieve belastingdruk in box 3 blijft afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Het tarief bedraagt 31%. Het vrijgestelde bedrag wordt verhoogd en de forfaitaire rendementen licht verlaagd.
 
Schematisch ziet box 3 er voor 2022 als volgt uit:
Van het gedeelte van uw vermogen dat meer is dan Maar niet meer dan Het forfaitaire rendement (afgerond) Effectieve belastingdruk box 3
 € 0  €  50.650       0%     0%
 € 50.650  € 101.300  1,82% 0,56%
 € 101.300 € 1.013.000  4,37% 1,35%
€ 1.013.000 -  5,53% 1,71%
Voor fiscaal partners gaat het om het dubbele bedrag.
  
Maximale tarief aftrekposten verder beperkt
In 2022 wordt in de hoogste belastingschijf van box 1 de hypotheekrenteaftrek met 3% verlaagd tot maximaal 40%. Dit maximum percentage geldt evenzo voor andere (persoonsgebonden) aftrekposten, zoals giften- en alimentatieaftrek en ondernemersaftrekposten. Vanaf 2023 zal de maximale aftrek circa 37% bedragen.
 
Verlenging eerste schijf vennootschapsbelasting
De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd in 2022 en bedragen in de eerste schijf 15% en in de hoogste schijf 25%. De grens van de belastbare winst wordt verlengd tot € 395.000. Dit was in 2021 €245.000 en hierdoor zullen in 2022 meer bedrijven in de 15% schijf vallen. Het is de vraag hoe lang deze grenzen blijven bestaan omdat er politieke partijen zijn die deze grenzen willen terugbrengen naar het oude niveau.
 
Als de Tweede- en vervolgens de Eerste Kamer akkoord zijn gegaan, treedt het Belastingplan 2022 per 1 januari 2022 in werking.
 
Wat kunnen wij verder verwachten
Op Prinsjesdag zijn bepaalde voorstellen voor aanpassing of wijziging niet meegenomen in het pakket Belastingplan 2022. Toch willen wij u op bepaalde maatregelen wijzen omdat u deze (mogelijk) binnen afzienbare tijd kunt verwachten. Het gaat dan om wetsvoorstellen die bij de Tweede Kamer zijn ingediend danwel om voorstellen die in bepaalde (evaluatie)rapporten of partijprogramma’s worden genoemd.
 
Lenen bij de eigen vennootschap (inwerkingtreding per 2023 verwacht)
Voor behandeling in de Tweede Kamer ligt nog het Wetsvoorstel ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om het excessief lenen door de aanmerkelijkbelanghouder (kortgezegd: bij een belang van ≥ 5% van de aandelen in een vennootschap), te ontmoedigen. Als een aanmerkelijkbelanghouder samen met zijn of haar partner gezamenlijk ≥ € 500.000 van de eigen vennootschap hebben geleend, dan moeten zij vanaf 2023 belasting over het meerdere betalen. Het meerdere wordt gezien als een fictieve dividenduitkering, belast in box 2 tegen een tarief van 26,9%.

Open commanditaire vennootschap (in winter 2021/2022 verwacht)
Er komt een wetsvoorstel aan genaamd “Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen”. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat de open commanditaire vennootschap fiscaal transparant wordt.  

De fiscale behandeling van open fondsen voor gemene rekening (de familiefondsen) maakte onderdeel uit van voornoemd wetsvoorstel maar zal worden meegenomen bij de evaluatie van onder andere het VBI-regime. De verwachting is dat deze evaluatie in het eerste kwartaal van 2022 wordt afgerond.
 
Einde van de jubelton in zicht?
Ondanks dat de jubelton in de politiek vaker onderwerp van gesprek is geweest en in sommige partijprogramma’s staat, is er tijdens Prinsjesdag geen voorstel gedaan tot wijziging of afschaffing van deze regeling. Wel valt te lezen dat afschaffing van de jubelton op zijn vroegst mogelijk zal zijn per 1 januari 2023.
 
Voor 2022 blijft het nog mogelijk om aan uw kind of iemand anders tussen de 18 en 40 jaar een onbelaste schenking te doen voor de eigen woning. Voorwaarde is wel dat uw kind deze schenking gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Het maximale vrijgestelde bedrag wordt in 2022 verhoogd naar € 106.672.

Kortom, overweegt u om de jubelton aan uw kind te schenken dan lijkt het verstandig hier niet te lang mee te wachten.
 
Bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk afgeschaft of versoberd
De fiscale Bedrijfsopvolgingsregeling (‘BOR’) is in de politiek meermaals onderwerp van gesprek geweest. Op Prinsjesdag is geen voorstel gedaan voor aanpassing van deze regeling. Dit kwam niet als een verrassing aangezien eerder was aangegeven dat een aanpassing van de BOR een zaak is voor het nieuwe kabinet. Dit neemt niet weg dat een aanpassing van de BOR in de (nabije) toekomst wel in de lijn der verwachtingen ligt. Wanneer u overweegt om uw onderneming over te dragen aan uw kinderen dan is het raadzaam hierover op korte termijn in overleg te treden met uw fiscaal adviseur.
 
Wij informeren u over ontwikkelingen
Voornoemde wetsvoorstellen zullen wij nauwgezet voor u blijven volgen en wij informeren u hierover zodra er relevante wijzigingen te melden zijn.
 
Vragen?
Neemt u vooral contact op met uw Client Advisor wanneer u vragen heeft over het Belastingplan 2022. Mocht u meer inzicht wensen in de gevolgen van het Belastingplan 2022 op uw inkomens- en vermogenspositie vraag dan naar de mogelijkheden van een Private Plan. Uw Client Advisor vertelt u hier graag meer over.

Disclaimer
Dit document is opgesteld door InsingerGilissen, branch of Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“InsingerGilissen”). InsingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132, kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. Quintet Private Bank (Europe) S.A. (“Quintet Europe”) is statutair gevestigd te Luxemburg.

Dit document heeft uitsluitend een informatief karakter en is niet bedoeld om u een financieel product aan te bevelen, een (beleggings)advies te geven of u een beleggingsdienst te verlenen. In het geval een product, dienst of advies wordt genoemd, kan dit alleen worden gezien als samenvatting en nooit als de volledige informatie met betrekking tot dat product, advies of die dienst. Alle (beleggings)beslissingen op basis van de genoemde informatie zijn voor uw rekening en risico. U dient zelf te (laten) bepalen of het product of de dienst voor u geschikt is. Verder mag dit plan niet beschouwd worden als een fiscaal advies. Alle (beleggings)beslissingen op basis van dit document zijn voor eigen rekening en risico. Uiteraard kunt u de voorstellen die in dit document worden gedaan aan uw accountant of fiscalist voorleggen. Door nieuwe ontwikkelingen, denk aan wijzigingen in de fiscale wetgeving of in uw persoonlijke situatie, is dit document in de toekomst mogelijk niet langer van toepassing op uw situatie. Regelmatig overleg met uw client advisor van InsingerGilissen, uw accountant of fiscalist is dan ook van belang. De opgenomen informatie is aan veranderingen onderhevig en InsingerGilissen heeft na de publicatiedatum van de tekst geen verplichting om de informatie overeenkomstig aan te passen of om u daarover te informeren.
Contact