Depositogarantiestelsel

image/svg+xmlGroup 2Created with Sketch.

Lees ook het informatieblad depositogarantiestelsel

Wij, InsingerGilissen, zijn een Nederlands vestiging van Quintet Private Bank (Europe) S.A. (Quintet) en statutair gevestigd te Luxemburg. Quintet heeft een bankvergunning op grond van Luxemburgs recht en wij, als Nederlands vestiging, opereren onder deze bankvergunning. 

Het Luxemburgse depositogarantiestelsel is op ons van toepassing. Deze garantieregeling is gelijkwaardig aan het Nederlandse stelsel, omdat deze garantieregelingen geharmoniseerd zijn via Europese regelgeving. Het belangrijkste verschil is de partij die de regeling uitvoert. Dat is in ons geval de Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL), omdat Quintet daar lid van is.

In geval van faillissement van Quintet, zijn uw tegoeden tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder, per bank gegarandeerd. Het maakt daarbij niet uit hoeveel rekeningen u aanhoudt bij Quintet. Indien van toepassing zullen ook rekeningen die u bij andere (buitenlandse) vestigingen van Quintet aanhoudt, worden meegenomen in het bepalen van de hoogte van de vergoeding. 

U komt in aanmerking voor terugbetaling door het DGS als: 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vindt u antwoorden op vragen die u over het depositogarantiestelsel zou kunnen hebben.

 1. Wat is het depositogarantiestelsel (DGS)?
  Het DGS is bedoeld om rekeninghouders bij een bank te beschermen. In het geval dat Quintet failliet zou gaan, wordt u door het DGS tot een maximumbedrag beschermd.

 2. Wie wordt beschermd?
  Het DGS is van toepassing op vrijwel alle natuurlijke personen en rechtspersonen die een rekening bij ons aanhouden. Dit geldt voor meerderjarige en minderjarige personen, maar ook voor een eenmanszaak en voor rechtspersonen als een NV, BV of stichting. Let wel op: als de eigenaar van een eenmanszaak ook een privérekening bij ons heeft, worden de tegoeden bij elkaar opgeteld.

  Ook de personen die verbonden zijn in een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap kunnen als natuurlijke persoon aanspraak doen op het DGS.

 3. Welke personen worden niet beschermd? 
  Financiële ondernemingen (zoals beleggingsondernemingen en pensioenfondsen) worden niet beschermd. Datzelfde geldt voor overheden en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap).

  Ook personen die zich niet hebben geïdentificeerd overeenkomstig artikel 4, eerste lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme worden niet beschermd.

 4. Wat is de maximale vergoeding?
  Het DGS garandeert tegoeden tot een maximaal van € 100.000 per rekeninghouder per bank. Het maakt niet uit hoeveel rekeningen u heeft bij die bank. In onze situatie heeft Quintet de bankvergunning en is lid van het Luxemburgse depositogarantiefonds. Ook rekeningen die u bij andere (buitenlandse) vestigingen van Quintet aanhoudt, zullen worden meegenomen in het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

  Als u bijvoorbeeld € 200.000 bij Quintet aanhoudt, verspreidt over meerdere rekeningen en verschillende vestigingen, dan krijgt u maximaal € 100.000 terug.

  Heeft u meer dan € 100.000? Dan bent u voor het bedrag boven de € 100.000 concurrent-schuldeiser op de boedel van de failliete bank. Dat wil zeggen dat u samen met anderen nog een vordering heeft op de bezittingen van die bank. Of u dan nog geld terugkrijgt is afhankelijk van de opbrengst van de verkoop van de bezittingen en hoeveel andere mensen een vordering hebben.

  Tijdelijk hogere garantie bij verkoop van een woning:
  staat er geld op uw rekening dat direct verband houdt met de aan- of verkoop van een woning? Dan garandeert het depositogarantiestelsel dat maximaal € 2.500.000 van dat bedrag aan u wordt terugbetaald. Deze garantie is wel tijdelijk en geldt uiterlijk tot twaalf maanden nadat u de storting van het geld in verband met de aan- of verkoop van de woning op uw rekening hebt ontvangen.

 5. Welke bijkantoren heeft Quintet?
  Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding is het relevant om na te gaan welke bijkantoren en handelsnamen opereren onder de bankvergunning van Quintet gevestigd in Luxemburg. Tegoeden die u aanhoudt bij deze partijen worden namelijk bij elkaar opgeteld voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding.

  Quintet heeft naast InsingerGilissen als vestiging in Nederland, onder andere Merck Finck (Duitsland), Puilaetco (België), Quintet España en Quintet Denmark als vestigingen. Ook maakt Quintet gebruik van verschillende handelsnamen, zoals InsingerGilissen Services in Nederland.

 6. Voor welke producten/rekeningen geldt de bescherming?
  Alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s die wij aanbieden vallen onder het DGS. Ook tegoeden die worden aangehouden in een andere valuta (bijvoorbeeld GBP of USD) worden gedekt door het DGS. Houdt u er wel rekening mee dat een eventuele vergoeding altijd zal worden uitgekeerd in euro’s.

 7. Welke producten/rekeningen worden niet beschermd?
  Tegoeden belegd in aandelen, opties, futures en andere financiële instrumenten, of tegoeden ondergebracht in levensverzekeringen, pensioenen en lijfrenten vallen niet onder het DGS.

  Dit geldt ook voor achtergestelde deposito’s, door Quintet uitgegeven schuldbewijzen, virtuele valuta’s en instrumenten die vallen onder de definitie van eigen vermogen in de zin van de Verordening Kapitaalvereisten.

 8. Hoe werkt het depositogarantiestelsel bij ‘en/en’ en ‘en/of’ rekeningen?
  Als een rekening op naam staat van meerdere personen, komen zij ieder apart in aanmerking voor een vergoeding onder het DGS. De garantie geldt naar evenredigheid, tenzij contractueel anders is bepaald. Bij een gezamenlijke rekening met twee rekeninghouders zullen beide in beginsel aanspraak kunnen maken op de helft van het tegoed tot een maximum van € 100.000 per persoon.

  Voorbeeld
  Twee rekeninghouders hebben een en/of-rekening met een saldo van € 150.000 en één van hen heeft nog een eigen rekening met een saldo van € 60.000 bij InsingerGilissen. De eerste rekeninghouder krijgt onder het depositogarantiestelsel een bedrag ter hoogte van de helft van € 150.000 vergoed (€ 75.000). De tweede rekeninghouder heeft een vordering van in totaal € 135.000 (de helft van het tegoed op de en/of-rekening

  (€ 75.000) + het tegoed op zijn eigen rekening (€ 60.000)). Uit hoofde van het DGS krijgt hij een maximale vergoeding van € 100.000.

 9. Hoe werkt de bescherming bij wettelijke vertegenwoordiging?
  Handelt u namens een rekeninghouder, bijvoorbeeld als ouder van een minderjarig kind, voogd of bewindvoerder? Dan komt u niet voor vergoeding in aanmerking. De rekeninghouder namens wie u handelt, komt zelf wel voor vergoeding in aanmerking.

 10. Hoe werkt de bescherming als de rekeninghouder niet de begunstigde is (bijv. trust of nalatenschap)?
  Wanneer een rekeninghouder niet de begunstigde is van de tegoeden op de rekening, dan komt de persoon die de begunstigde is in aanmerking voor vergoeding, op voorwaarde dat hij geïdentificeerd of identificeerbaar is. De identificatie moet zijn vastgesteld voordat het DGS in werking treedt.

  Als er meerdere begunstigden zijn, komen zij ieder apart in aanmerking voor een vergoeding onder het DGS. De Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL) gaat uit van een gelijk aandeel van iedere begunstigde, tenzij contractueel anders is bepaald.

  Meer informatie hierover is te vinden op de website van de FGDL: https://www.fgdl.lu/en/

 11. Wat moet ik doen om de vergoeding te krijgen?
  Op het moment dat Quintet failliet zou gaan, treedt het DGS in werking. Over het algemeen is de FGDL verplicht om binnen zeven werkdagen nadat het DGS in werking is getreden, het tegoed aan u over te maken. Op voorwaarde dat u de FGDL op de hoogte hebt gebracht van uw nieuwe bankrekeningnummer en dat het recht op compensatie is vastgesteld en gevalideerd. In sommige specifieke gevallen kunnen de termijnen langer zijn of kan de terugbetaling worden uitgesteld.

  De FGDL zal u per post (vergezeld van een formulier waarin om bepaalde informatie wordt gevraagd, zoals bijvoorbeeld het nieuwe rekeningnummer) en via haar website informeren over de exacte procedure die moet worden gevolgd om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de FGDL.

  Meer details over de FGDL en de bescherming onder het DGS zijn te vinden in ons nieuwe Informatieblad Depositogarantiestelsel en op de volgende websites (in het Engels):
  ttps://www.fgdl.lu/en
  https://www.cssf.lu/en

 12. Worden schulden en tegoeden van de cliënt met elkaar verrekend?
  Een negatief saldo (roodstand) op uw (betaal)rekening bij ons wordt niet verrekend met uw tegoeden bij ons. Vorderingen van ons op u, zoals een hypotheekschuld, worden in principe niet verrekend met het aan u uit te keren bedrag. Uitzondering is de zogenoemde bankspaarhypotheek. Spaarrekeningen voor de eigen woning worden wel verrekend met de hypotheekschuld van deze woning.

CONTACT MET INSINGERGILISSEN

Ik neem zelf contact op
Contact