CIO Update | Hoe wij denken over Rusland en onze beleggingsstrategie
Rusland is officieel begonnen met de invasie van de Oekraïne en heeft daarmee de spanningen laten escaleren. Het Westen zal Rusland waarschijnlijk een nieuwe sanctieronde opleggen, strenger dan de eerste ronde die eerder deze week werd uitgevoerd. De marktvolatiliteit zal waarschijnlijk hoog blijven. Het is echter belangrijk om kalm te blijven en overreacties te vermijden.

We willen de markt niet ‘timen’
In plaats van de markt te ‘timen’ rond geopolitieke of andere gebeurtenissen, vertrouwen wij op onze fundamentele analyse in combinatie met grondige inschattingen van risico’s.

Vooralsnog blijven onze vooruitzichten over de wereldwijde economie onveranderd. Er zijn misschien risico's van een lagere economische groei en een hogere inflatie, vooral in Europa, dat gevoeliger is voor mogelijke verstoringen van de energievoorziening en schokken in de olie- en gasprijzen, maar dit kan de centrale banken ervan weerhouden snel te verkrappen. In elk geval is het onwaarschijnlijk dat de wereldeconomie, de Amerikaanse en de Aziatische economie daar wezenlijk van te lijden zullen hebben.
 
Waarom wij denken dat onze strategische benadering op lange termijn werkt
Onze beheerportefeuilles zijn goed gespreid en gebaseerd op langetermijnfundamenten. Dit helpt onze portefeuilles geopolitieke en andere stormen beter te doorstaan. Een goede spreiding over regio's en beleggingscategorieën wordt vooral relevant in tijden waarin lokale marktrisico's overheersen.

Een aanpak waarbij portefeuilles wereldwijd worden gespreid over verschillende beleggingscategorieën levert op termijn betere voor risicogecorrigeerde rendementen op, vermindert de beweeglijkheid van de portefeuilles en beschermt beter tegen specifieke risico's.

Voor de invulling van onze vastrentende portefeuilles kijken wij naar obligatiecategorieën wereldwijd.
In een wereld waar rentetarieven nog altijd op een laag niveau noteren, beleggen wij namelijk niet alleen in staatsobligaties en hoogwaardige bedrijfsobligaties, maar ook in categorieën met hoger kredietrisico, zoals hoogrentende obligaties en schuldpapier uit opkomende markten. De extra risico's die aan deze beleggingscategorieën verbonden zijn, worden volgens ons op termijn goed gecompenseerd, ook al kunnen geopolitieke spanningen de risicopremies ten opzichte van staatsobligaties vergroten.
 
Wij houden vast aan onze gematigde tactische risicopositionering
Onze beheerportefeuilles blijven een licht hoger accent houden op aandelen en wij hebben een voorkeur voor voornamelijk Amerikaanse aandelen en aandelen uit de opkomende markten. Onze obligatieportefeuilles hebben een accent op hoogrentende bedrijfsobligaties en schulden uit de opkomende markten.

De militaire escalatie van Rusland heeft uiteraard geleid tot verhoogde geopolitieke onzekerheid, die op korte termijn kan toenemen. Dit verhoogt op zijn beurt de marktvolatiliteit en heeft al geleid tot een brede correctie.
De markten hebben de neiging om overdreven te reageren op het nieuws en extreem te bewegen. Als we naar de geschiedenis kijken, dan hebben geopolitieke gebeurtenissen, zoals het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de reactie van het Westen doorgaans geen invloed op het beleggingsklimaat over onze tactische horizon van 6 tot 12 maanden. Er is een duidelijk patroon dat fundamentele ontwikkelingen weer de boventoon voeren na marktcorrecties gedreven door dergelijke gebeurtenissen.
 
Onze benadering van directe aandelen in tijden van geopolitieke onzekerheid
Onze beleggingsfilosofie heeft een lange horizon en is gericht op wat wij omschrijven als groeibedrijven van hoge kwaliteit. Hiermee pogen wij de impact van onvoorspelbare gebeurtenissen die buiten de controle van de bedrijven vallen, zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn van mening dat onze portefeuilles beter bestand zijn tegen externe schokken als wij ons concentreren op ondernemingen die marktleider zijn en die in staat zijn om een bovengemiddeld rendement op het geïnvesteerde kapitaal te behalen.

Een belangrijk onderdeel van onze definitie van kwaliteit is een sterke balans. Een sterke balans is om twee redenen belangrijk: ten eerste beperkt zij het risico van verwatering van het aandelenkapitaal; en ten tweede biedt zij toonaangevende ondernemingen de mogelijkheid om in periodes van economische neergang te investeren en zo hun marktpositie verder te versterken.
 
Onze rol als beleggers en beheerders van het vermogen van cliënten
Het spreekt voor zich dat wij de plicht hebben te streven naar bescherming en groei van vermogen. Hoewel de situatie in Oekraïne ongebruikelijk is, is de reactie van de markt dat niet. Sinds 2000 is er in 13 van de afgelopen 21 jaar sprake geweest van een daling van de wereldwijde aandelenkoersen met meer dan 10%.
Om vermogen over generaties te laten groeien, is het belangrijk om belegd te blijven - wat zelfs aantrekkelijker kan worden in tijden van onrust. Als een belegger telkens had verkocht als de aandelenmarkt 10% daalde - en dan een jaar had gewacht om weer in de markt te stappen - zou het gemiddeld jaarlijks rendement op een wereldwijde aandelenportefeuille sinds 2000 zeer laag zijn geweest, slechts 2,7% per jaar.

Daarentegen zou een belegger die in deze periode belegd was gebleven, het veel beter hebben gedaan met een rendement van 6,8% per jaar. Hoewel perioden van grote marktbewegingen verontrustend kunnen zijn, is het belangrijk om vast te houden aan uw langetermijndoelstellingen en risicoprofiel zodat uw portefeuille blijft aansluiten bij uw wensen.

Disclaimer
Dit document is opgesteld door Quintet Private Bank (Europe) S.A. De uitspraken en opvattingen in dit document - gebaseerd op informatie uit betrouwbaar geachte bronnen - zijn die van Quintet Private Bank op de publicatiedatum (24 februari 2022) en kunnen veranderen. De informatie in dit bericht is van algemene aard en vormt geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat in het verleden behaalde resultaten geen indicatie vormen voor toekomstige resultaten en dat de waarde van beleggingen kan dalen of stijgen. Veranderingen in de wisselkoersverhoudingen kunnen er ook toe leiden dat de waarde van de onderliggende beleggingen stijgt of daalt. Copyright © Quintet Private Bank (Europe) S.A. 2022. Alle rechten voorbehouden.
Contact