DPM Duurzaam Direct

Duurzaamheidsinformatie DPM Duurzaam Direct

Voor meer informatie zie de SFDR Precontractuele informatieverschaffing.

Samenvatting

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doel. Het financiële product is echter gedeeltelijk bedoeld om duurzame beleggingen te doen die geen significante schade toebrengen aan ecologische of sociale doelstellingen.

Het financiële product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

Bij het beleggingsproces voor directe beleggingen hanteert het financiële product verscheidene ecologische en sociale overwegingen, zoals uitsluiten van beleggingen. Fondsen waarin het financiële product belegt worden onderworpen aan een due-diligenceproces op uiteenlopende gebieden. Dit omvat de robuustheid van het beleggingsproces, de personen die de strategie bepalen, het risicogewogen rendementsprofiel, de fondsbeheerder, de corporate governance en ondertekening van de UN Principles for Responsible Investment.

Voor directe beleggingen in ondernemingen zijn goede bestuurspraktijken een vereiste. Als het financiële product belegt in fondsen, moeten die fondsen, waar mogelijk en haalbaar, een beleid hebben om praktijken op het gebied van goed bestuur te beoordelen en waarborgen.

Ten minste 45% van de beleggingen moet aansluiten bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. Het minimumaandeel van duurzame beleggingen van het financiële product is 15%. Er is geen doelstelling voor een minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen doelstelling voor een minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen.

Het financiële product heeft directe blootstellingen aan ondernemingen waarin wordt belegd en aan andere fondsen; de verdeling tussen de twee is onbeperkt en kan op elk moment veranderen.

Om te garanderen dat het financiële product elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot verwezenlijkt, heeft de fondsbeheerder een uitsluitingslijst van ondernemingen die geacht worden in strijd te zijn met een of meer principes van het VN Global Compact (en waarvoor engagement niet (meer) haalbaar wordt geacht) of die betrokken zijn bij controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, biologische wapens, clustermunitie, verarmd uranium, witte fosfor en nucleaire wapens wanneer sprake is van betrokkenheid van particuliere onderneming in relatie tot landen die het Non-proliferatieverdrag (NPV) niet hebben ondertekend).

Het financiële product gebruikt de volgende duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de verwezenlijking van elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot: 

Deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten als een percentage van de beleggingen. 

Voor ondernemingen waarin wordt belegd via directe beleggingen of via andere fondsen gebruikt de fondsbeheerder gegevens van Sustainalytics[1] voor de rapportage van ecologische en sociale kenmerken. Sustainalytics is geselecteerd vanwege hun expertise, onafhankelijkheid, reikwijdte van hun gegevensbestand, kwaliteit van gegevens en hun sterke onderzoeksproces. Aangezien de fondsbeheerder gebruik maakt van een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau voor de gegevens, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole grotendeels afhankelijk van Sustainalytics. Sustainalytics heeft een uitgebreid raamwerk voor haar kwaliteitscontrole dat, afhankelijk van de exacte dataset, verschillende elementen omvat, zoals diagnostische controles, kwaliteitswaarborging en een proces dat eventueel geïdentificeerde problemen oplost.

Methodologieën en gegevens met betrekking tot het meten van het behalen van de ecologische of sociale kenmerken met van de bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren kunnen beperkingen hebben. Dit heeft vooral te maken met of informatie publiekelijk beschikbaar is en de tijd die nodig is om relevante informatie te verwerken en op te nemen in de gegevens die de fondsbeheerder ontvangt. De fondsbeheerder is van mening dat ondanks deze beperkingen de gegevens die worden gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product te meten, voldoende betrouwbaar zijn om een zinvolle weergave te geven van het bereiken van de ecologische- en sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Voor directe beleggingen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken dat het financiële product promoot en met het Verantwoord beleggen beleid van de fondsbeheerder (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).

Voor beleggingen in andere fondsen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. Alle geselecteerde fondsen moeten blijk geven van generieke verantwoorde activiteiten. Dit omvat inzicht in ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren en de bereidheid om samen te werken met de ondernemingen waarin ze beleggen. Duurzame fondsen moeten niet alleen voldoen aan voor risico gecorrigeerde rendementscriteria, maar ook aan een strengere beoordeling van duurzaamheid.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doel.

Het financiële product is echter gedeeltelijk bedoeld om duurzame investeringen te doen die geen significante schade toebrengen aan ecologische of sociale doelstellingen.

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?

Om als duurzame belegging te worden aangemerkt moeten directe beleggingen aan een aantal vereisten voldoen. Zo mogen die duurzame beleggingen geen afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen. In verband hiermee moeten beleggingen voldoen aan intern vastgestelde specifieke criteria of drempels met betrekking tot ongunstige effecten en aansluiten bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 

Wanneer duurzame beleggingen worden gedaan via fondsen, dan moeten deze fondsen beschikken over beleidsregels met betrekking tot hun eigen onderzoeks- en beleggingsproces om te verzekeren dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan, in elk geval door ongunstige effecten te evalueren en te verzekeren dat dergelijke beleggingen aansluiten bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Het financiële product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

Beleggingsstrategie

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Bij het beleggingsproces hanteert het financiële product de volgende ecologische en sociale overwegingen:

  1. Voor directe beleggingen:

    1. Uitsluiten van beleggingen op basis van de voor het financiële product geldende uitsluitingscriteria. Raadpleeg het Verantwoord beleggen beleid (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten) voor meer informatie over de uitsluitingscriteria.
    2. Uitsluiten van beleggingen als onderdeel van het portefeuillesamenstellingsproces voor het financiële product. Raadpleeg het Verantwoord beleggen beleid (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten) voor meer informatie over het portefeuillesamenstellingsproces.

  2. Voor beleggingen in fondsen:

Fondsen waarin het financiële product belegt worden onderworpen aan een due-diligenceproces op uiteenlopende gebieden. Dit omvat de robuustheid van het beleggingsproces, de personen die de strategie bepalen, het risicogewogen rendementsprofiel, de fondsbeheerder, de corporate governance en ondertekening van de UN Principles for Responsible Investment. 

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?

Voor directe beleggingen in ondernemingen zijn goede bestuurspraktijken bij dergelijke ondernemingen een vereiste. Meer specifiek mogen ondernemingen niet betrokken zijn bij ernstige controverses rondom boekhouding, belastingen, ondernemingsbestuur, ondernemingsethiek en arbeidsrelaties. Dit wordt beoordeeld op het ondernemingsniveau, waarvoor het financiële product gebruikmaakt van gespecialiseerde externe gegevens en onderzoek.

Als het financiële product belegt in fondsen, moeten die fondsen, waar mogelijk en haalbaar, een beleid hebben om praktijken op het gebied van goed bestuur te beoordelen en waarborgen.

Aandeel beleggingen

Wat is het minimumaandeel van de beleggingen van het financiële product dat wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

Ten minste 45% van de beleggingen moet aansluiten bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. 

Wat is het minimumaandeel Duurzaam beleggingen?

Het minimumaandeel van duurzame beleggingen van het financiële product is 15%. Hoewel, het financiële product beoogt duurzame beleggingen te doen, streeft het niet specifiek naar het doen van beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Derhalve bedraagt het minimumaandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die zijn afgestemd op de EU-taxonomie 0%.

Het financiële product beoogt zowel duurzame beleggingen met een ecologische en sociale doelstelling die niet in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie. Er is geen doelstelling voor een minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen doelstelling voor een minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen.

Wat is het resterende aandeel van de beleggingen van het financiële product en wat is hun bestemming?

Eventuele resterende beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product zijn beleggingen voor diversificatie- en afdekkingsdoeleinden en contanten die worden aangehouden als aanvullende liquiditeit. Er gelden geen minimale ecologische of sociale waarborgen voor deze beleggingen.

Wat is de verhouding tussen directe blootstellingen en niet-directe blootstellingen?

Het financiële product heeft directe blootstellingen aan ondernemingen waarin wordt belegd en aan andere fondsen; de verdeling tussen de twee is onbeperkt en kan op elk moment veranderen. 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

Hoe worden de duurzaamheidsindicatoren gebruikt om het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken te meten die worden bevorderd door het gecontroleerde financiële product?

Om te garanderen dat het financiële product elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot verwezenlijkt, heeft de fondsbeheerder een uitsluitingslijst van ondernemingen die geacht worden in strijd te zijn met een of meer principes van het VN Global Compact (en waarvoor engagement niet (meer) haalbaar wordt geacht) of die betrokken zijn bij controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, biologische wapens, clustermunitie, verarmd uranium, witte fosfor en nucleaire wapens wanneer sprake is van betrokkenheid van particuliere onderneming in relatie tot landen die het Non-proliferatieverdrag (NPV) niet hebben ondertekend).

Voor directe beleggingen: 

Wanneer de toevoeging van een nieuwe belegging aan de portefeuille wordt overwogen, controleert de fondsbeheerder of de onderneming niet op de uitsluitings- en sanctielijsten staat. Indien de onderneming hierop staat, wordt de aankoop niet doorgevoerd. Zodra de uitsluitings- en sanctielijsten worden bijgewerkt, wordt de portefeuille van het financiële product gescreend. Indien een nieuw uitgesloten onderneming, in de portefeuille wordt gehouden, wordt de fondsbeheerder geïnformeerd die vervolgens de belegging zal verkopen.

Voor beleggingen in fondsen:

Voor beleggingen in andere fondsen kan de fondsbeheerder de uitsluitingscriteria niet opleggen aan externe beheerders en kunnen de door hen gehanteerde uitsluitingscriteria afwijken van die van de fondsbeheerder. Waar mogelijk zal belegd worden in fondsen die dezelfde uitsluitingscriteria hanteren of minder afwijken van de criteria van de fondsbeheerder. 

Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken

Wat zijn de methoden om te meten hoe wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

Het financiële product gebruikt de volgende duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de verwezenlijking van elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot: 

Deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten als een percentage van de beleggingen. 

Voor de principes van het VN Global Compact wordt deze indicator berekend door gebruik te maken van onderzoek van Sustainalytics, een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau, om te beoordelen of ondernemingen zich al dan niet aan de principes van het VN Global Compact houden. Ondernemingen die zich wel aan de principes van het VN Global Compact houden, worden dan gekoppeld aan de beleggingsinstrumenten in het financiële product (voor directe beleggingen en voor beleggingen via fondsen). Vervolgens worden hun respectievelijke gewichten opgeteld en gedeeld door de totale waarde van de portefeuille, om het percentage van de totale portefeuille te berekenen in overeenstemming met de principes van het VN Global Compact.

Om de betrokkenheid van ondernemingen, bij controversiële wapens te beoordelen worden door Sustainalytics verstrekte gegevens gebruikt. Ondernemingen waarvan wordt aangenomen dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens op basis van de criteria van het Verantwoord beleggen beleid van de fondsbeheerder (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten), worden geïdentificeerd en vervolgens gekoppeld aan eventuele beleggingsinstrumenten in het financiële product (voor directe beleggingen en voor investeringen via fondsen). Hierna worden hun respectievelijke gewichten opgeteld en gedeeld door de totale portefeuille om het percentage ondernemingen te berekenen waarbij controversiële wapens betrokken zijn.

Databronnen en -verwerking

Welke databronnen worden gebruikt?

Voor investeringsbesluitvorming en rapportage met betrekking tot ondernemingen waarin wordt belegd via directe beleggingen of via andere fondsen gebruikt de fondsbeheerder gegevens van Sustainalytics voor hun ecologische en sociale kenmerken. Sustainalytics is geselecteerd vanwege hun expertise, onafhankelijkheid, reikwijdte van hun gegevensbestand, kwaliteit van gegevens en hun sterke onderzoeksproces. 

Hoe wordt de datakwaliteit gewaarborgd en de data verwerkt?

Aangezien de fondsbeheerder gebruik maakt van een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau voor de gegevens, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole grotendeels afhankelijk van Sustainalytics. Sustainalytics heeft een uitgebreid raamwerk voor haar kwaliteitscontrole dat, afhankelijk van de exacte dataset, verschillende elementen omvat, zoals diagnostische controles, kwaliteitswaarborging en een proces dat eventueel geïdentificeerde problemen oplost.

Wat is het aandeel van de data die een schatting zijn?

Voor deze specifieke gegevens is het voor de fondsbeheerder niet mogelijk om te bepalen welk deel van de gegevens wordt geschat om de duurzaamheidsindicatoren te berekenen. Dit houdt verband met het feit dat het gebaseerd is op onderzoek uitgevoerd door Sustainalytics, dat gebruik maakt van een combinatie van door de ondernemingen gerapporteerde informatie, meerdere openbare bronnen en een eigen analytisch raamwerk.

Methodologische en databeperkingen

Wat zijn de beperkingen van de methodologieën en databronnen die worden gebruikt om elk van de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken te behalen?

Methodologieën en gegevens met betrekking tot het meten van het behalen van de ecologische of sociale kenmerken met van de bovengenoemde duurzaamheidsindicatoren kunnen beperkingen hebben.

Aangezien ondernemingen waarin wordt belegd waarschijnlijk niet zelf zullen verklaren dat ze handelen in strijd met internationale normen of dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens, moeten externe onderzoeksbureaus een reeks bronnen bekijken en hun eigen analyse uitvoeren. De primaire beperking is dat bepaalde bedrijfsspecifieke informatie mogelijk (nog) niet het publieke domein heeft bereikt en daarom niet wordt meegenomen door het externe onderzoeksbureau. Bovendien kan het, zodra informatie openbaar is geworden, enige tijd duren voordat al het relevante bewijsmateriaal is geanalyseerd en geëvalueerd. Zodoende kan er een vertraging zijn tussen het optreden van een probleem en het moment dat het probleem wordt geïdentificeerd door het externe onderzoeksbureau, wordt opgenomen in hun onderzoek en vervolgens wordt weerspiegeld in de duurzaamheidsindicatoren van dit financiële product.

Hoe zijn deze beperkingen niet van invloed op de wijze waarop de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald?

Ondanks de bovengenoemde beperkingen aan de gegevens die worden gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product te meten, is de fondsbeheerder van mening dat de gegevens voldoende betrouwbaar zijn. Gezien het sterke en systematische onderzoeksproces dat ten grondslag ligt aan de gegevens, zijn deze voldoende betrouwbaar om een correcte weergave te geven van of de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald.

Due diligence

Welke due diligence wordt uitgevoerd op de onderliggende activa van het financiële product?

Voor directe beleggingen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken dat het financiële product promoot en met het Verantwoord beleggen beleid van de fondsbeheerder (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).

Voor beleggingen in andere fondsen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. Alle geselecteerde fondsen moeten blijk geven van generieke verantwoorde activiteiten. Dit omvat inzicht in ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren en de bereidheid om samen te werken met de ondernemingen waarin ze beleggen. Duurzame fondsen moeten niet alleen voldoen aan voor risico gecorrigeerde rendementscriteria, maar ook aan een strengere beoordeling van duurzaamheid.

Engagementbeleid

Niet van toepassing.

Aangewezen referentiebenchmark

Er is geen index aangewezen als referentiebenchmark die voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot.

++++++++++

1)  Juridische disclaimer

Openbare bekendmakingen onder de SFDR vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Quintet en zijn gelieerde ondernemingen. Waar verwezen wordt naar Sustainalytics, is de informatie op deze pagina uitsluitend bedoeld om een overzicht te geven van de inzichten in de belangrijkste kenmerken van Sustainalytics-producten waarop Quintet Private Bank (Europe) S.A. aan specifieke kenmerken van een bepaald fonds of product van Quintet Private Bank (Europe) S.A. en zijn dochterondernemingen. Sustainalytics is niet verantwoordelijk voor enige openbaarmaking door Quintet en Sustainalytics is op grond hiervan niet aansprakelijk voor enig gebruik van de informatie die aan Quintet en zijn gelieerde ondernemingen is verstrekt. Quintet en zijn gelieerde ondernemingen erkennen dat het hun verantwoordelijkheid is om te beslissen over het gebruik van de door Sustainalytics verstrekte informatie en om de relevante informatie te verstrekken, in overeenstemming met de specifieke use case, om aan haar openbaarmakingsverplichtingen te voldoen.

Copyright ©<2022> Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden.

Deze pagina bevat informatie van Sustainalytics. Dergelijke informatie is eigendom van Sustainalytics, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en vormt geen goedkeuring van een product of project, noch een investeringsadvies en is niet gegarandeerd volledig, tijdig, nauwkeurig of geschikt te zijn voor een bepaald doel. Het gebruik ervan is onderworpen aan voorwaarden die beschikbaar zijn op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers/.

Contact