Code Banken

Integere bedrijfsvoering en een evenwichtige belangenafweging.
Code Banken

De Code Banken is op 1 januari 2010 geïntroduceerd en geldt voor alle banken in Nederland. De Code bestaat uit principes die bepalen hoe Nederlandse banken met integere bedrijfsvoering en een evenwichtige belangenafweging van alle stakeholders moeten omgaan. De Code Banken bevat principes op het gebied van corporate governance, risicobeheer, audit en bezoldiging waaraan de banken zich moeten houden.

Per 1 januari 2015 is de Code Banken hernieuwd, als onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren. Met de vernieuwde Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de implementatie van de bankbrede bankierseed (en daarmee de gedragsregels en het tuchtrecht), die van toepassing zijn op alle medewerkers van Nederlandse financiële instellingen, benadrukken banken hun sociale rol en streven zij ernaar om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen.

Hoe de Code Banken* is toegepast binnen InsingerGilissen leest u hier.

Bankierseed
Onze raad van bestuur en medewerkers hebben de bankierseed afgelegd. Ons bestuur onderschrijft de gedachte achter deze eed. Niet alleen omdat integriteit een van onze kernwaarden is. Ook omdat wij ons ervan bewust zijn dat de eed de bijzondere verantwoordelijkheid versterkt die onze bankmedewerkers dragen.
Beloningsbeleid

In 2018 heeft InsingerGilissen een nieuw beloningsbeleid opgesteld. Dit beleid past binnen de kaders van de “Quintet Group Remuneration Policy”. Het Performance Management process over het Performance Year 2018 heeft op basis van dit beleid plaatsgevonden. Daarnaast is ervoor gezorgd dat dit proces in lijn is met geldende wet- en regelgeving.

Met deze benadering past InsingerGilissen een transparant beloningsbeleid toe dat er ook voor zorgt dat zowel de belangen van de cliënt als die van de bank gediend worden. Het beleid reflecteert de strategie, de doelstellingen, de waarden en de langetermijnbelangen van de banken en sluit eventuele belangenverstrengeling uit. Het beleid draagt bij aan effectief risicomanagement en sluit uit dat risico’s worden genomen die onacceptabel zouden zijn voor de bank. Ook is het beleid gericht op de integriteit en soliditeit van InsingerGilissen als bank en als onderdeel van de Quintet Groep, uiteraard met het oog op het belang op de lange termijn. 

De belangrijkste elementen van het toegepaste beloningsbeleid op een rij:

Het totaal uitgekeerde bedrag aan variabele beloningen in 2018 bedroeg €3.8 miljoen (2017: €4.1 mln). Geen werknemer ontving een totale jaarlijkse beloning van meer dan €1 miljoen.    

Contact met InsingerGilissen

Ik neem zelf contact op
Contact