Over ons

Beloningsbeleid

In 2017 hebben de banken Bank Insinger de Beaufort N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. nog 9 maanden als zelfstandige banken geopereerd, voor de fusie op 1 oktober 2017. Daardoor is gekozen om voor het jaar 2017 het bestaande beloningsbeleid van beide banken voor de medewerkers van toepassing te laten zijn. Het Performance Management Process over 2017 heeft voor oud-medewerkers van Bank Insinger de Beaufort N.V. (“IdB”) plaatsgevonden op basis van het oud-IdB beloningsbeleid met corresponderende processen en voor de oud-medewerkers van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (“TGB”) heeft het Performance Management Process 2017 plaatsgevonden op basis van het oud-TGB beloningsbeleid met corresponderende processen. De Raad van Bestuur (“RvB”) en Raad van Commissarissen (“RvC”) van InsingerGilissen Bankiers N.V. hebben de uitkomsten van beide processen goedgekeurd. Daarnaast hebben RvB en RvC ervoor gezorgd dat beide processen in lijn zijn met geldende wet- en regelgeving.

Met deze benadering past InsingerGilissen een transparant beloningsbeleid toe dat er ook voor zorgt dat zowel de belangen van de cliënt als die van de bank gediend worden. Het beleid reflecteert de strategie, de doelstellingen, de waarden en de langetermijnbelangen van de banken en sluit eventuele belangenverstrengeling uit. Het beleid draagt bij aan effectief risicomanagement en sluit uit dat risico’s worden genomen die onacceptabel zouden zijn voor de bank. Ook is het beleid gericht op de integriteit en soliditeit van InsingerGilissen als bank en als onderdeel van de Groep, uiteraard met het oog op het belang op de lange termijn.

De belangrijkste elementen van het toegepaste beloningsbeleid op een rij:

 • Een eventuele variabele beloning is een uitkomst van de resultaten, zoals die over het betreffende jaar zijn behaald op Groepsniveau, op het niveau van InsingerGilissen, maar ook op team en individueel niveau. Op individueel niveau wordt daarbij zowel naar de gerealiseerde resultaten gekeken (“Wat is er gerealiseerd”) als ook naar de wijze, op basis van vooraf gedefinieerde competenties en gedrag, waarop die resultaten zijn gerealiseerd (“Hoe zijn de resultaten gerealiseerd”). Op deze wijze is er een duidelijke en transparante lijn tussen de strategie, de resultaten en eventuele variabele beloning.
 • De doelstellingen voor medewerkers worden jaarlijks gedefinieerd op basis van financiële, non-financiële, kwantitatieve en kwalitatieve criteria.
 • Voor voormalig Theodoor Gilissen medewerkers geldt op basis van het oud TGB-beloningsbeleid dat een eventuele variabele beloning gemaximeerd is op 20% van het vaste jaarsalaris van de betreffende medewerker. Voor voormalig medewerkers van Insinger de Beaufort geldt op basis van het oud-IdB beloningsbeleid dat het totaal aan variabele beloning in het betreffende jaar niet uitstijgt boven de 20% van het totaal aan vast jaarsalaris van alle voormalige IdB medewerkers.
 • Vanuit het belang dat InsingerGilissen aan een integere bedrijfsvoering voldoet, hebben de RvB en RvC de discretionaire bevoegdheid om geen variabele beloning uit te keren, dan wel te verminderen, in geval van ongewenste incidenten, bijvoorbeeld op het gebied van risico management en compliance.
 • Vanuit het belang dat InsingerGilissen hecht aan een integere bedrijfsvoering en het daarop gebaseerde gewenste gedrag, hebben de RvB en RvC de discretionaire bevoegdheid om geen variabele beloning uit te keren, of deze te verminderen, in het geval dat een medewerker niet heeft gehandeld op basis van het gewenst gedrag dat past bij de principes van een integere bedrijfsvoering.
 • Wanneer een medewerker onvoldoende presteert, wordt over het betreffende jaar geen variabele beloning toegekend.
 • InsingerGilissen heeft de mogelijkheid om een variabele beloning (achteraf) aan te passen of terug te vorderen (“claw-back”) in omstandigheden zoals ook genoemd in betreffende wet- en regelgeving.
 • Een gegarandeerde variabele beloning is niet toegestaan. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ook geen schadeloosstellingen of beëindigingsvergoedingen worden toegepast.

Beloningsbeleid over het jaar 2018

Vanaf het moment van de fusie, 1 oktober 2017, is InsingerGilissen begonnen een nieuw InsingerGilissen beloningsbeleid op te stellen. In de loop van het jaar 2018 is met alle stakeholders (aandeelhouder, RvC, RvB, medewerkers en sociale partners) uitvoerig overleg gevoerd over dit nieuwe beleid. De verwachting is dat het nieuwe InsingerGilissen beloningsbeleid eind 2018, begin 2019 gereed zal zijn. Op basis van het nieuwe beleid dat ook past binnen de kaders van de “KBL Group Remuneration Policy”, zal het Performance Management Process over het Performance Year 2018 uitgevoerd worden en zullen zo beloningsvoorstellen worden gedaan. Wanneer het nieuwe InsingerGilissen beloningsbeleid gereed is, zullen wij dit hier publiceren.

      

Contact

Contactmogelijkheden met InsingerGilissen

 • Telefonisch contact

  Wij staan u graag op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur te woord; +31 (0)20 5215 000.

  Bel InsingerGilissen
 • Contact via e-mail

  Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw e-mail.

  Stuur e-mail