Juridische informatie

Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel voor cliënten InsingerGilissen per 15 december 2020

Huidige regeling

Op InsingerGilissen Bankiers N.V. zijn de regels van het Depositogarantiestelsel en het Beleggerscompensatiestelsel van toepassing. Als u geld bij ons heeft, garandeert het Depositogarantiestelsel dat uw geld aan u wordt terugbetaald als wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen.

Het Depositogarantiestelsel garandeert dat tot een bedrag van € 100.000 (betaalrekeningen, spaarrekeningen en deposito’s) per (rechts)persoon wordt terugbetaald als u geld bij ons hebt staan. Het maakt dus niet uit hoeveel rekeningen u bij ons hebt, omdat deze regeling u maximaal € 100.000 terugbetaalt.

U komt in aanmerking voor terugbetaling door het Depositogarantiestelsel als:

  • de regels van het Depositogarantiestelsel op ons van toepassing zijn; en
  • uw geld volgens de regels van het depositogarantiestelsel kan worden uitbetaald; en
  • u een rekeninghouder bent die volgens de regels van het Depositogarantiestelsel kan worden uitbetaald.

Tijdelijk hogere garantie bij verkoop van een woning:

Staat er geld op uw rekening dat direct verband houdt met de aan-of verkoop van een woning? Dan garandeert het Depositogarantiestelsel dat maximaal € 500.000 van dat bedrag aan u wordt terugbetaald. Deze garantie is wel tijdelijk en geldt uiterlijk tot drie maanden nadat u de storting van het geld in verband met de aan-of verkoop van de woning op uw rekening hebt ontvangen.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Hier vindt u antwoorden op vragen die u over het depositogranrantiestelsel zou kunnen hebben.

1. Wat is het depositogarantiestelsel?
Het depositogarantiestelsel is bedoeld om rekeninghouders bij een bank te beschermen. In het geval dat InsingerGilissen failliet zou gaan, worden rekeninghouders door het depositogarantiestelsel tot een maximumbedrag beschermd.

2. Wie wordt beschermd?
Het depositogarantiestelsel is van toepassing op vrijwel alle personen en ondernemingen die een deposito houden bij InsingerGilissen. 
Het depositogarantiestelsel geldt ongeacht woon- of verblijfplaats, nationaliteit of leeftijd. Volwassenen en kinderen vallen dus zelfstandig onder het depositogarantiestelsel.

3. Welke personen worden niet beschermd?
Personen en ondernemingen die niet worden beschermd zijn o.a. financiële ondernemingen (zoals beleggingsondernemingen en pensioenfondsen), overheden en personen die zich niet hebben geïdentificeerd overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid worden ook niet beschermd. De individuele personen vallen dan zelfstanding onder de bescherming van het DGS.

4. Wat is de maximale vergoeding?
Het depositogarantiestelsel garandeert tegoeden tot een maximum van € 100.000,-. Dit maximumbedrag geldt per persoon of onderneming per bank, ongeacht het aantal rekeningen dat u hebt. Dit betekent dat wanneer u meerdere rekeningen hebt bij InsingerGilissen, de maximale dekking geldt voor het totale saldo over alle rekeningen.

5. Voor welke producten/rekeningen geldt de bescherming?
Alle betaal- en spaarrekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito’s die InsingerGilissen aanbiedt vallen onder het depositogarantiestelsel.

6. Welke producten/rekeningen worden niet beschermd?
Tegoeden belegd in obligaties, aandelen, opties en andere financiële instrumenten, of tegoeden ondergebracht in levensverzekeringen, pensioenen en lijfrenten vallen niet onder het depositogarantiestelsel.

Dit geldt ook voor achtergestelde deposito’s, door ons uitgegeven schuldbewijzen, virtuele valuta’s en instrumenten die vallen onder de definitie van eigen vermogen in de zin van de verordening kapitaalvereisten.

7. Ben ik beschermd als ik meerdere rekeningen aanhoud bij InsingerGilissen?
Het depositogarantiestelsel geldt per persoon per bank, niet per rekening. Dit betekent dat als u meerdere rekeningen heeft bij InsingerGilissen, waar bij elkaar opgeteld meer dan € 100.000,- staat, u maximaal € 100.000 uit hoofde van het depositogarantiestelsel vergoed kunt krijgen.

Voorbeeld 

Een rekeninghouder heeft bij InsingerGilissen twee rekeningen met saldi van € 50.000 en € 70.000. Samen is dit € 120.000. Als InsingerGilissen failliet zou gaan, krijgt deze rekeninghouder € 100.000 vergoed. De € 20.000 die overblijft kan de rekeninghouder bij de curator indienen als claim op de boedel van de failliete bank.

8. Hoe werkt het depositogarantiestelsel bij ‘en/en’ en ‘en/of’ rekeningen?
Als een rekening op naam staat van meerdere personen, komen zij ieder apart in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. De garantie geldt naar evenredigheid, tenzij contractueel anders is bepaald. Bij een gezamenlijke rekening met twee rekeninghouders zullen beide in beginsel aanspraak kunnen maken op de helft van het tegoed tot een maximum van € 100.000.

Voorbeeld
Twee rekeninghouders hebben een en/of-rekening met een saldo van € 150.000 en één van hen heeft nog een eigen rekening met een saldo van € 60.000 bij InsingerGilissen. De eerste rekeninghouder krijgt onder het depositogarantiestelsel een bedrag ter hoogte van de helft van € 150.000 vergoed (€ 75.000). De tweede rekeninghouder heeft een vordering van in totaal 
€ 135.000 (de helft van het tegoed op de en/of-rekening 
(€ 75.000) + het tegoed op zijn eigen rekening (€ 60.000). Uit hoofde van het depositogarantiestelsel kan hij echter een maximale vergoeding van € 100.000 krijgen.

9. Hoe werkt de bescherming bij wettelijke vertegenwoordiging?
Indien een wettelijke vertegenwoordiger, zoals een ouder van een minderjarig kind, voogd of bewindvoerder, een rekening voor een ander aanhoudt, geldt de garantie niet voor de vertegenwoordiger, maar voor de rechthebbende. Voorwaarde is wel dat de identiteit van de rechthebbende bij InsingerGilissen bekend is. 

Een ervenrekening komt zelfstandig in aanmerking voor een vergoeding onder het depositogarantiestelsel. De vergoeding bij een ervenrekening is maximaal 
€ 100.000, ongeacht het aantal erfgenamen. De vergoeding wordt uitgekeerd op naam van de erven van de overleden persoon.

10. Wat moet ik doen om de vergoeding te krijgen?
Op het moment dat InsingerGilissen failliet zou gaan, treedt het depositogarantiestelsel in werking. De Nederlandsche Bank (DNB) zal dan in de Staatscourant mededelen hoe en wanneer rekeninghouders die menen voor een vergoeding in aanmerking te komen, zich kunnen melden. 

U dient vervolgens binnen drie maanden door middel van een aanvraag beroep te doen op het DGS. Daarbij kunt u aangeven op welke rekening het bedrag gestort kan worden. 

Als een rekeninghouder inderdaad recht heeft op een vergoeding, zal DNB normaal gesproken binnen 15 werkdagen de vergoeding uitkeren. Doet u de aanvraag als wettelijk vertegenwoordiger, voogd of bewindvoerder namens de rechthebbende? Dan ontvangt u de uitkering binnen drie maanden.

Als DNB uw vergoeding niet binnen zeven werkdagen kan uitkeren, heeft u recht op een passend bedrag voor uw levensonderhoud. DNB zal deze dan aan u verstrekken. Dit gaat ten laste van uw DGS vergoeding.

11. Worden schulden en tegoeden van de klant verrekend?
Negatief saldo (roodstand) op een (betaal)rekening wordt niet verrekend met tegoeden bij InsingerGilissen. Vorderingen van InsingerGilissen op de rekeninghouder, zoals een hypotheekschuld, worden in principe niet verrekend met het aan de rekeninghouder uit te keren bedrag. Uitzondering is de zgn. bankspaarhypotheek. Spaarrekeningen voor de eigen woning worden wel verrekend met de hypotheekschuld van deze woning. 

Meer informatie over het Depositogarantiestelsel en uitzonderingen daarop vindt u op de website van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel.