E-mail Disclaimer

De aan u verstuurde e-mail (incl. eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijk zijn. Indien u de aan u verstuurde e-mail ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de aan u verstuurde e-mail terug te zenden en vervolgens te verwijderen (incl. eventuele bijlagen). Het is niet toegestaan om (de inhoud van) de aan u verstuurde e-mail geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, openbaar te maken. U bent mogelijk aansprakelijk indien u in strijd handelt met het voorgaande. InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., is statutair gevestigd te Luxemburg en tevens kantoorhoudende aan de Herengracht 537 (1017 BV) te Amsterdam. InsingerGilissen staat onder toezicht van de ECB en CSSF en onder beperkt toezicht van AFM en de DNB. InsingerGilissen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, KvK-nummer 80510132 

The email sent to you and any attachments thereto are intended exclusively for the addressee thereof and may be confidential. If you are not the intended recipient of the email sent to you, please return the email sent to you and thereupon delete it and any attachments from your system. You are prohibited to multiply or distribute or use in any way the contents of the email sent to you. You may be held liable if you act contrary to the above. InsingerGilissen, branch of Quintet Private Bank (Europe) S.A., has its statutory seat in Luxembourg and also with offices at Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam, The Netherlands. InsingerGilissen is supervised by the ECB and CSSF and under limited supervision by the AFM and DNB. InsingerGilissen is registered at the Chamber of Commerce Amsterdam under number 80510132.


Contact