Disclaimer algemeen

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (”de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van InsingerGilissen. Door deze Website verder te bekijken en te gebruiken geeft u aan dat u de Disclaimer heeft gelezen, begrepen en akkoord gaat met de daarin opgenomen voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Disclaimer of een gedeelte daarvan, mag u geen gebruik maken van de Website en/of de daarin opgenomen informatie.

2. Toestemming voor toegang en gebruik
InsingerGilissen verleent u hierbij het herroepbare, niet-exclusieve en niet overdraagbare recht van toegang en gebruik van de Website en de daarin opgenomen informatie, uitsluitend voor het in de Website en de Disclaimer beschreven doel en onder de daarin opgenomen voorwaarden. U mag deze Website en de daarin opgenomen informatie uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. U mag de inhoud van de Website en de daarin opgenomen informatie niet wijzigen of beschadigen of enige schade toebrengen aan andere gebruikers van deze Website.

3. Service provider
Deze Website is goedgekeurd door InsingerGilissen voor publicatie in Nederland, en wordt volgens de op de Website opgenomen voorwaarden namens InsingerGilissen en enkele van de met haar gelieerde ondernemingen beheerd.

Hieronder volgen de adresgegevens van InsingerGilissen:

InsingerGilissen
Herengracht 537 1017 BV  Amsterdam
T  020 521 50 00
F  020 521 50 09
E  info@insingergilissen.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 80510132
Btw identificatienummer NL861696992B01

InsingerGilissen staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en onder beperkt toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).  

4. Beperkingen
De op deze Website over een bepaald product of dienst opgenomen informatie is uitsluitend gericht op en beperkt tot de in de disclaimer voor het op de website omschreven product (“Product Disclaimer") genoemde jurisdicties woonachtige personen.

Deze informatie wordt verstrekt door de rechtsperso(o)n(en) die overeenkomstig de tekst van de Website kunnen worden benaderd voor informatie over het desbetreffende product of dienst door de in de genoemde landen of staten woonachtige personen. De gegevens van de desbetreffende rechtspersonen staan in de desbetreffende Product Disclaimer. Bij gebreke van een Product Disclaimer is de informatie over producten of diensten uitsluitend gericht op en beperkt tot in Nederland woonachtige personen en afkomstig van InsingerGilissen.

5. Geen offerte of advies
Deze Website bevat algemene informatie over de producten en diensten van InsingerGilissen en enkele van de met haar gelieerde ondernemingen. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, is de geboden informatie niet bedoeld als uitnodiging, offerte of aanbeveling om een financieel instrument te kopen, te verkopen of over te dragen, of om tot een andere transactie over te gaan of om beleggingsadviezen te geven. De Website is ook niet bedoeld als advies, waaronder mede begrepen juridisch, financieel, belasting- of boekhoudkundig advies. De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de geboden informatie. Aan de op deze Website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Juistheid van de informatie
De op deze Website opgenomen informatie en materialen zijn door InsingerGilissen aan een zorgvuldige analyse onderworpen. InsingerGilissen tracht – voor zover redelijk – de op deze Website opgenomen materialen en informatie te controleren en bij te werken. InsingerGilissen staat niet in voor de betrouwbaarheid van haar bronnen of de juistheid, toepasselijkheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze Website zijn opgenomen of waarnaar de Website verwijst. Alle informatie op deze en de daarin genoemde websites, waaronder mede begrepen de hierboven genoemde informatie, wordt verstrekt zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet, of wettelijk, waaronder mede begrepen impliciete garanties van verhandelbaarheid, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, originaliteit, juistheid, volledigheid en afwezigheid van inbreuk. De website kan links naar andere websites bevatten die op hun beurt materiaal bevatten dat is verstrekt door onafhankelijke instellingen.

7. Risico
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan fluctueren en beleggers krijgen misschien niet het belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.

8. Beperking van aansprakelijkheid
Het internet is helaas geen foutloze en volledig betrouwbare bron. Onder meer storingen, vertragingen en zelfs het wegvallen van de dienst, kunnen op elk willekeurig moment aan de orde zijn. InsingerGilissen geeft geen enkele garantie dat de site foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het bekijken en gebruiken van deze Website en de daarop opgenomen informatie is voor eigen rekening en risico. Onder geen beding aanvaardt InsingerGilissen, waaronder mede begrepen de met haar gelieerde vennootschappen, directeuren, werknemers en agenten, of derden die informatie voor deze Website hebben aangeleverd enige aansprakelijkheid voor eventueel direct of indirect gemaakte kosten en/of geleden schade (waaronder mede begrepen directe, indirecte of gevolgschade, gederfde inkomsten, winsten of het verlies of de beschadiging van gegevens ten gevolge van de onderbreking van e-mail, computer hacking of virussen) ten gevolge van uw bezoek aan of gebruik van de Website of de daarin opgenomen informatie, uitgezonderd kosten of schade die te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van InsingerGilissen of de met haar gelieerde vennootschappen.

9. Intellectueel eigendomsrecht
De aanduiding InsingerGilissen is op verschillende manieren beschermd door handelsnaam,- en merkrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen die betrekking hebben op deze site behoren te allen tijde toe aan InsingerGilissen. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van deze site, anders dan voor privégebruik, is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Er mogen geen deep-links of frames worden aangebracht.

10. Wijzigingen in de Website
InsingerGilissen of de met haar gelieerde vennootschappen behouden zich het recht voor te allen tijde en zonder enige vooraankondiging en zonder daarvoor aansprakelijkheid te aanvaarden deze Website geheel of gedeeltelijk te mogen wijzigen, op te schorten, te onderbreken of te beëindigen.

11. Aanvullende en afzonderlijke voorwaarden
Bepaalde delen of pagina’s van deze Website bevatten of verwijzen naar afzonderlijke of aanvullende voorwaarden, waaronder mede begrepen de

1. Op bepaalde diensten of producten betrekking hebbende specifieker voorwaarden.
2. Product Disclaimers en
3. Algemene Voorwaarden van InsingerGilissen.

Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de hiervoor genoemde bepalingen zal de volgorde van voorgaande opsomming bepalend zijn.

Uitsluitend om te bepalen welke bepaling van welke voorwaarden voorrang heeft, zal deze Disclaimer prevaleren boven de Product Disclaimers.

12. Overige bepalingen

12.1 Geldend recht en jurisdictie
Op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

12.2 Gelieerde vennootschappen
Deze Disclaimer geldt voor InsingerGilissen, de met haar gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

12.3 Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien enige bepaling van deze Disclaimer in strijd blijkt met de wet, brengt de eventuele ongeldigheid van die bepaling geen ongeldigheid van de overige bepalingen van deze Disclaimer met zich mee.

Contact