Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd

ISIN: NL0013649601
Duurzaamheidsinformatie Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd

Samenvatting

 

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doel. Het financiële product is echter gedeeltelijk bedoeld om duurzame beleggingen te doen die geen significante schade toebrengen aan ecologische of sociale doelstellingen.

Het financiële product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 

Bij het beleggingsproces voor directe beleggingen hanteert het financiële product verscheidene ecologische en sociale overwegingen, zoals uitsluiten van beleggingen, engagement bij ondernemingen en stemmen (bij volmacht) op aandeelhoudersvergaderingen. Fondsen waarin het financiële product belegt worden onderworpen aan een due-diligenceproces op uiteenlopende gebieden. Dit omvat de robuustheid van het beleggingsproces, de personen die de strategie bepalen, het risicogewogen rendementsprofiel, de fondsbeheerder, de engagement en uitoefening van het stemrecht door het fonds (waar mogelijk en haalbaar), de corporate governance en ondertekening van de UN Principles for Responsible Investment.

In geval van directe beleggingen dienen de ondernemingen een beleid te hebben op het gebied van goed bestuur.. Als het financiële product belegt in fondsen, moeten die fondsen, waar mogelijk en haalbaar, een beleid hebben om praktijken op het gebied van goed bestuur te beoordelen en waarborgen. Wanneer een fonds geen formeel beleid heeft op het gebied van goed bestuur zullen de onderliggende beleggingen worden beoordeeld om vast te stellen dat de ondernemingen waarin wordt belegd inderdaad voldoen aan voorwaarden van goed bestuur.

Ten minste 45% van de beleggingen moet aansluiten bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. Het minimumaandeel van duurzame beleggingen van het financiële product is 20%, welke bijdragen aan een combinatie van ecologische doelstellingen die niet zijn afgestemd met de EU-taxonomie en sociale doelstellingen.. 

Het financiële product heeft directe blootstellingen aan ondernemingen waarin wordt belegd en aan andere fondsen; de verdeling tussen de twee is onbeperkt en kan op elk moment veranderen.

Om te garanderen dat het financiële product elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot verwezenlijkt, heeft de fondsbeheerder een uitsluitingslijst van ondernemingen die geacht worden in strijd te zijn met:

In het geval van beleggingen in fondsen kan Quintet geen uitsluitingscriteria opleggen aan de fondsmanagers en de uitsluitingscriteria die door hen worden toegepast kunnen anders zijn dan die van Quintet. Daarom wordt er, waar mogelijk en haalbaar, een voorkeur gegeven aan fondsen die een uitsluitingsbeleid hanteren.

Bovendien wordt het percentage duurzame beleggingen in het financiële product regelmatig gecontroleerd door de fondsbeheerder van het financiële product om te waarborgen dat het aansluit bij de afgesproken minimumaandeel in duurzame beleggingen. Duurzame beleggingen worden geclassificeerd volgens het eigen duurzaam beleggingsraamwerk van Quintet.

Het financiële product gebruikt de volgende duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de verwezenlijking van elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot: 

 

Deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten als een percentage van de beleggingen. 

Voor ondernemingen waarin wordt belegd via directe beleggingen of via andere fondsen gebruikt de fondsbeheerder voornamelijk gegevens van Sustainalytics[1] voor de rapportage van ecologische en sociale kenmerken. Sustainalytics is geselecteerd vanwege hun expertise, onafhankelijkheid, reikwijdte van hun gegevensbestand, kwaliteit van gegevens en hun sterke onderzoeksproces. Aangezien de fondsbeheerder gebruik maakt van gespecialiseerde externe onderzoeksbureaus voor de gegevens, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole grotendeels afhankelijk van hen.  Sustainalytics heeft een uitgebreid raamwerk voor haar kwaliteitscontrole dat, afhankelijk van de exacte dataset, verschillende elementen omvat, zoals diagnostische controles, kwaliteitswaarborging en een proces dat eventueel geïdentificeerde problemen oplost.

Daarnaast gebruikt Quintet data van Impact Cubed voor het eigen duurzaam beleggingsraamwerk. Impact Cubed is geselecteerd vanwege hun expertise, onafhankelijkheid, datakwaliteit en onderzoeksmethoden. Impact Cubed heeft processen voor kwaliteitswaarborging en heeft een onafhankelijk audit van de ESG-datakwaliteit voltooid.

Tot slot, voor het eigen duurzaam beleggingsraamwerk maakt Quintet gebruikt van data over transitie thema’s van Triodos Investment Management (‘Triodos IM'). De dataset over transitie thema’s van Triodos IM identificeert ondernemingen die materieel bijdragen aan de transitie richting een duurzame samenleving door hun producten en diensten. Deze beoordeling is gebaseerd op het eigen impact raamwerk van Triodos IM en maakt mogelijk gebruik van externe onderzoekbureaus. Analisten en het fondsendata rapportage team van Triodos IM dragen zorg voor de datakwaliteit.

Methodologieën en gegevens  die gebruikt worden om te meten in hoeverre de ecologische of sociale kenmerken van de duurzaamheidsindicatoren worden behaald, kunnen beperkingen hebben. Dit heeft vooral te maken met of informatie publiekelijk beschikbaar is en de tijd die nodig is om relevante informatie te verwerken en op te nemen in de gegevens die de fondsbeheerder ontvangt. De fondsbeheerder is van mening dat ondanks deze beperkingen de gegevens die worden gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product te meten, voldoende betrouwbaar zijn om een zinvolle weergave te geven van het bereiken van de ecologische- en sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Voor directe beleggingen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken dat het financiële product promoot en met het Verantwoord beleggen beleid van de fondsbeheerder (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).

Voor beleggingen in fondsen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. Alle geselecteerde fondsen moeten blijk geven van generieke verantwoorde activiteiten. Dit omvat inzicht in ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren en de bereidheid om samen te werken met de ondernemingen waarin ze beleggen. Duurzame fondsen moeten niet alleen voldoen aan voor risico gecorrigeerde rendementscriteria, maar ook aan een strengere beoordeling van duurzaamheid.

De fondsbeheerder heeft een beleid inzake actief aandeelhouderschap dat bestaat uit het monitoren van de beleggingen, het identificeren van ESG-kwesties, strategische problemen of kansen voor verbetering, overleg met vermogensbeheerders of managementteams, stemmen (bij volmacht) op algemene aandeelhoudersvergaderingen en om andere inspanningen aan te moedigen voor langetermijnvoordelen op ESG-vlak.

De fondsbeheerder heeft haar engagementpartner EOS, een divisie van Federated Hermes, opgedragen om speciale aandacht te besteden aan ondernemingen die de principes van het VN Global Compact schenden, of die betrokken zijn bij significante ESG-controverses. De engagementprioriteiten zijn gericht op vier primaire thema's: klimaatverandering, mensen- en arbeidsrechten, beheer van menselijk kapitaal en effectiviteit van het bestuur en ethische cultuur.

 

Voor het stemmen (bij volmacht) op algemene aandeelhoudersvergaderingen steunt de fondsbeheerder op de expertise van het externe adviesbureau Glass Lewis. Het stembeleid van de fondsbeheerder houdt hierbij rekening met de prestaties van de onderneming waarin wordt belegd en met ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren. De fondsbeheerder werkt samen met Glass Lewis dat onderzoek uitvoert en praktisch stemmen uitbrengt.

Aangezien het financiële product kan beleggen in andere fondsen die door andere vermogensbeheerders worden beheerd, worden deze vermogensbeheerders aan dezelfde normen inzake actief aandeelhouderschap gehouden als de fondsbeheerder en vindt er engagement plaats met deze beheerders om ervoor te zorgen dat zij engagement activiteiten uitvoeren bij de ondernemingen waarin wordt belegd (waar mogelijk en haalbaar), en uitoefening van het stemrecht (waar mogelijk en haalbaar).

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

 

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doel.

Het financiële product is echter gedeeltelijk bedoeld om duurzame investeringen te doen die geen significante schade toebrengen aan ecologische of sociale doelstellingen.

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?

Om als duurzame belegging te worden aangemerkt moeten directe beleggingen aan een aantal vereisten voldoen. Zo mogen die duurzame beleggingen geen afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen. In verband hiermee moeten beleggingen voldoen aan intern vastgestelde specifieke criteria of drempels met betrekking tot ongunstige effecten en aansluiten bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 

Wanneer duurzame beleggingen worden gedaan via fondsen, dan moeten deze fondsen beschikken over beleidsregels met betrekking tot hun eigen onderzoeks- en beleggingsproces om te verzekeren dat er geen ernstige afbreuk wordt gedaan, in elk geval door ongunstige effecten te evalueren en te verzekeren dat dergelijke beleggingen aansluiten bij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten.

 

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Het financiële product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 

Beleggingsstrategie

 

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Bij het beleggingsproces hanteert het financiële product de volgende ecologische en sociale overwegingen:

  1. Voor directe beleggingen:
    1. Uitsluiten van beleggingen op basis van de voor het financiële product geldende uitsluitingscriteria. Raadpleeg het Verantwoord beleggen beleid (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten) voor meer informatie over de uitsluitingscriteria.
    2. Daarnaast, uitsluiten van beleggingen als onderdeel van het portefeuillesamenstellingsproces voor het financiële product. Raadpleeg het Verantwoord beleggen beleid (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten) voor meer informatie over het portefeuillesamenstellingsproces.
    3. Engagement bij ondernemingen met betrekking tot ecologische en sociale kwesties. Raadpleeg het Beleid inzake actief aandeelhouderschap (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).
    4. Stemmen (bij volmacht) op aandeelhoudersvergaderingen, onder meer over ecologische en sociale kwesties. Raadpleeg het Beleid inzake actief aandeelhouderschap (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).
  2. Voor beleggingen in fondsen:

Fondsen waarin het financiële product belegt worden onderworpen aan een uitgebreid due-diligenceproces op uiteenlopende gebieden. Dit omvat de robuustheid van het beleggingsproces, de personen die de strategie bepalen, het risicogewogen rendementsprofiel, de fondsbeheerder, de engagement en uitoefening van het stemrecht door het fonds (waar mogelijk en haalbaar), de corporate governance en ondertekening van de UN Principles for Responsible Investment. Als we de mate van duurzaamheid van een beleggingsfonds beoordelen dan gebruiken wij hiervoor het volgende proces. Voor de beoordeling van de duurzaamheidspraktijken en verplichtingen van de fondsen wordt een benadering op basis van vijf pijlers gehanteerd. Deze vijf pijlers zijn een expliciete link naar ESG in de doelstellingen, portefeuillekenmerken, onderzoek, actief aandeelhouderschap en transparantie. Raadpleeg het Fondsen Due-diligenceproces voor duurzaamheid (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten) voor meer informatie.

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?

Voor directe beleggingen in ondernemingen zijn goede bestuurspraktijken bij dergelijke ondernemingen een vereiste. Meer specifiek mogen ondernemingen niet betrokken zijn bij ernstige controverses rondom boekhouding, belastingen, ondernemingsbestuur, ondernemingsethiek en arbeidsrelaties. Dit wordt beoordeeld op het ondernemingsniveau, waarvoor het financiële product gebruikmaakt van gespecialiseerde externe gegevens en onderzoek.

Als het financiële product belegt in fondsen, moeten onderliggende beleggingen ook voldoen aan praktijken van goed bestuur. Wanneer een fonds geen formeel beleid heeft op het gebied van goed bestuur zullen de onderliggende beleggingen worden beoordeeld om vast te stellen dat de ondernemingen waarin wordt belegd inderdaad voldoen aan voorwaarden van goed bestuur.

 

Aandeel beleggingen

 

Wat is het minimumaandeel van de beleggingen van het financiële product dat wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

Ten minste 45% van de beleggingen moet aansluiten bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. 

Wat is het minimumaandeel Duurzaam beleggingen?

Het minimumaandeel van duurzame beleggingen van het financiële product is 20%. Hoewel, het financiële product beoogt gedeeltelijk duurzame beleggingen te doen, streeft het niet specifiek naar het doen van beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Derhalve bedraagt het minimumaandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die zijn afgestemd op de EU-taxonomie 0%.

Het financiële product beoogt gedeeltelijk duurzame beleggingen, welke zowel  een sociale of ecologische doelstelling die niet in overeenstemming is met de EU-taxonomie kunnen hebben. Het financiële product verbindt zich niet tot een specifieke individuele of combinatie van duurzame beleggingsdoelstellingen en daarom is er geen vastgelegd minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet in lijn is met de EU-taxonomie of een sociale doelstelling. 

Wat is het resterende aandeel van de beleggingen van het financiële product en wat is hun bestemming?

Eventuele resterende beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product zijn beleggingen voor diversificatie- en afdekkingsdoeleinden en contanten die worden aangehouden als aanvullende liquiditeit. Er gelden geen minimale ecologische of sociale waarborgen voor deze beleggingen.

Wat is de verhouding tussen directe blootstellingen en niet-directe blootstellingen?

Het financiële product heeft directe blootstellingen aan ondernemingen waarin wordt belegd en aan andere fondsen; de verdeling tussen de twee is onbeperkt en kan op elk moment veranderen. 

 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

 

Hoe worden de duurzaamheidsindicatoren gebruikt om het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken te meten die worden bevorderd door het gecontroleerde financiële product?

Om te garanderen dat het financiële product elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot verwezenlijkt, heeft de fondsbeheerder een uitsluitingslijst van ondernemingen die geacht worden in strijd te zijn met:

 

Voor directe beleggingen:

Wanneer de toevoeging van een nieuwe belegging aan de portefeuille wordt overwogen, controleert de fondsbeheerder of de onderneming niet op de uitsluitings- en sanctielijsten staat. De risicomanagement functie houdt periodiek toezicht op het financieel product om zeker te stellen dat er geen beleggingen aangehouden worden die op de uitsluitingslijsten staat en informeert de fondsbeheerder indien dit wel het geval is, waarna de belegging verkocht zal worden.

 

 

Voor beleggingen in fondsen kan de fondsbeheerder de uitsluitingscriteria niet opleggen aan externe beheerders en kunnen de door hen gehanteerde uitsluitingscriteria afwijken van die van de fondsbeheerder. Waar mogelijk zal belegd worden in fondsen die dezelfde uitsluitingscriteria hanteren of minder afwijken van de criteria van de fondsbeheerder. 

 

Het percentage duurzame beleggingen in het financiële product worden regelmatig gecontroleerd door de fondsbeheerder van het financiële product om te waarborgen dat het aansluit bij de afgesproken minimumaandeel in duurzame beleggingen. Duurzame beleggingen worden geclassificeerd volgens het eigen duurzaam beleggingsraamwerk van Quintet.

 

Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken

 

Wat zijn de methoden om te meten hoe wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

Het financiële product gebruikt de volgende duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de verwezenlijking van elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot: 

Deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten als een percentage van de beleggingen. 

Voor de principes van het VN Global Compact wordt deze indicator berekend door gebruik te maken van onderzoek van Sustainalytics, een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau, om te beoordelen of ondernemingen zich al dan niet aan de principes van het VN Global Compact houden. Ondernemingen die zich wel aan de principes van het VN Global Compact houden, worden dan gekoppeld aan de beleggingsinstrumenten in het financiële product (voor directe beleggingen en voor beleggingen via fondsen). Vervolgens worden hun respectievelijke gewichten opgeteld en gedeeld door de totale waarde van de portefeuille, om het percentage van de totale portefeuille te berekenen in overeenstemming met de principes van het VN Global Compact.

Om de betrokkenheid van ondernemingen bij controversiële wapens te beoordelen worden door Sustainalytics verstrekte gegevens gebruikt. Ondernemingen waarvan wordt aangenomen dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens op basis van de criteria van het Verantwoord beleggen beleid van de fondsbeheerder (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten), worden geïdentificeerd en vervolgens gekoppeld aan eventuele beleggingsinstrumenten in het financiële product (voor directe beleggingen en voor investeringen via fondsen). Hierna worden hun respectievelijke gewichten opgeteld en gedeeld door de totale portefeuille om het percentage ondernemingen te berekenen waarbij controversiële wapens betrokken zijn.Voor staatsobligaties die onderworpen zijn aan EU-wapenembargo’s wordt data van Sustainalytics gebruikt. Deze data identificeren de landen die onderworpen zijn aan EU-wapenembargo’s. De staatsobligaties van die landen worden vergeleken met beleggingsinstrumenten die in het financieel product (voor zowel directe beleggingen als via fondsen) worden aangehouden. Vervolgens worden de respectievelijke gewichten opgeteld en gedeeld door de totale waarde van de portefeuille, met het doel het percentage van de totale portefeuille te bepalen dat onderworpen is aan EU-wapenembargo’s.

Voor duurzame beleggingen wordt het Duurzaam beleggingsraamwerk van Quintet gebruikt. Op basis van dit raamwerk krijgt ieder beleggingsinstrument in het financieel product een percentage duurzame belegging toegekend, gebaseerd op ESG-data van externe bronnen en informatie van fondsen. Deze percentages worden dan vermenigvuldigd met de respectievelijke gewichten van de beleggingsinstrumenten in het financieel product en opgeteld, met als doel het percentage van de totale portefeuille te berekenen dat belegd is in duurzame instrumenten.

Databronnen en -verwerking

 

Welke databronnen worden gebruikt?

De fondsbeheerder gebruikt meerdere databronnen gerelateerd aan de ecologische en sociale karakteristieken van het financieel product. Deze databronnen staan hieronder omschreven:

Voor investeringsbesluitvorming en rapportage met betrekking tot ondernemingen waarin wordt belegd via directe beleggingen of via andere fondsen gebruikt de fondsbeheerder gegevens van Sustainalytics voor hun ecologische en sociale kenmerken, met name onderzoek gerelateerd aan UN Global Compact schendingen, betrokkenheid bij controversiële wapens en landen die onderworpen zijn aan EU-wapenembargo’s. Andere Sustainalytics data worden ook gebruikt in het Duurzaam beleggingsraamwerk van Quintet. Sustainalytics is geselecteerd vanwege hun expertise, onafhankelijkheid, reikwijdte van hun gegevensbestand, kwaliteit van gegevens en hun sterke onderzoeksproces. 

In aanvulling hierop gebruikt de fondsbeheerder ook data van Impact Cubed over de bedrijfswinsten die gerelateerd zijn aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze data wordt specifiek gebruikt in het Duurzaam beleggingsraamwerk van Quintet als onderdeel van de richtlijnen met als doel duurzame beleggingen te identificeren in ondernemingen. Impact Cubed is geselecteerd op basis van een grondig proces waarbij hun expertise, onderzoekscapaciteiten, datakwaliteit en onafhankelijkheid is onderzocht.

Ten slotte gebruikt de fondsbeheerder een dataset over transitie thema’s van Triodos Investment Management (‘Triodos IM’) als onderdeel van het Duurzaam beleggingsraamwerk. Triodos IM combineert onderzoek van externe partijen met eigen onderzoek en analyses om bedrijven te identificeren die bijdragen aan de transitie thema’s.

Hoe wordt de datakwaliteit gewaarborgd en de data verwerkt?

Aangezien de fondsbeheerder gebruik maakt van externe onderzoeksbureaus voor de gegevens, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole grotendeels afhankelijk van hen . Sustainalytics heeft een uitgebreid raamwerk voor haar kwaliteitscontrole dat, afhankelijk van de exacte dataset, verschillende elementen omvat, zoals diagnostische controles, kwaliteitswaarborging en een proces dat eventueel geïdentificeerde problemen oplost.

Data verificatie en kwaliteitswaarborging van Impact Cubed zijn voornamelijk gebaseerd op geautomatiseerde systemen. Kwaliteitswaarborging algoritmes worden toegepast op alle verzamelde data en verwerkt. Data wetenschappers beoordelen uitschieters die door het automatische systeem opgemerkt worden voeren aanvullende steekproefsgewijze controles uit aan de hand van meerdere hulpmiddelen zoals vergelijkingen met vakgenoten en bedrijfsinformatie.

Triodos IM gebruikt data van een externe dataleverancier voor hun analyses. Triodos IM analisten raadplegen publiek toegankelijke informatie als data kwaliteitscontrole wanneer het gaat om omzetcijfers. Daarna voeren zij analyses uit op de bijdrage van bedrijven aan de transitiethema’s, waarbij alle resultaten worden gecontroleerd op basis van vier-ogenprincipe. Ten slotte voert het fondsdata rapportage team van Triodos IM controles uit om data kwaliteit en volledigheid te waarborgen voordat het wordt uitgegeven.

Wat is het aandeel van de data die een schatting zijn?

Voor deze specifieke gegevens is het voor de fondsbeheerder niet mogelijk om te bepalen welk deel van de gegevens wordt geschat om de duurzaamheidsindicatoren te berekenen. Dit houdt verband met het feit dat het gebaseerd is op onderzoek uitgevoerd door de dataleveranciers, die gebruik maken van een combinatie van door de ondernemingen gerapporteerde informatie, meerdere openbare bronnen en eigen analytisch raamwerken.

 

Methodologische en databeperkingen

 

Wat zijn de beperkingen van de methodologieën en databronnen die worden gebruikt om elk van de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken te behalen?

Methodologieën en gegevens  die gebruikt worden om te meten in hoeverre de ecologische of sociale kenmerken van de duurzaamheidsindicatoren worden behaald, kunnen beperkingen hebben.

Aangezien ondernemingen waarin wordt belegd waarschijnlijk niet zelf zullen verklaren dat ze, bijvoorbeeld, handelen in strijd met internationale normen of dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens, moeten externe onderzoeksbureaus een reeks bronnen bekijken en hun eigen analyse uitvoeren. De primaire beperking is dat bepaalde bedrijfsspecifieke informatie mogelijk (nog) niet het publieke domein heeft bereikt en daarom niet wordt meegenomen door de externe onderzoeksbureaus. Bovendien kan het, zodra informatie openbaar is geworden, enige tijd duren voordat al het relevante bewijsmateriaal is geanalyseerd en geëvalueerd. Zodoende kan er een vertraging zijn tussen het optreden van een probleem en het moment dat het probleem wordt geïdentificeerd door het externe onderzoeksbureau, wordt opgenomen in hun onderzoek en vervolgens wordt weerspiegeld in de duurzaamheidsindicatoren van dit financiële product.

Quintet’s eigen Duurzaam beleggingsraamwerk gebruikt data en onderzoek van Sustainalytics, Impact Cubed en Triodos IM. Dergelijke data zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen die worden beschreven in de vorige paragraaf. Daardoor kan het voorkomen dat de identificatie van duurzame beleggingen niet meteen kwesties of wijzigingen worden meegenomen die spelen bij het bedrijf, maar afhankelijk is van wanneer dergelijke kwesties of wijzigingen worden weergegeven in de analyses van de dataleveranciers.Hoe zijn deze beperkingen niet van invloed op de wijze waarop de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald?

Ondanks de bovengenoemde beperkingen aan de gegevens die worden gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product te meten, is de fondsbeheerder van mening dat de gegevens voldoende betrouwbaar zijn. Gezien het sterke en systematische onderzoeksproces dat ten grondslag ligt aan de gegevens, zijn deze voldoende betrouwbaar om een correcte weergave te geven van of de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald.

 

Due diligence

 

Welke due diligence wordt uitgevoerd op de onderliggende activa van het financiële product?

Voor directe beleggingen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. De fondsbeheerder zorgt ervoor dat de beleggingen in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken dat het financiële product promoot en met het Verantwoord beleggen beleid van de fondsbeheerder (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).

Voor beleggingen in andere fondsen wordt een due-diligenceproces doorlopen door de fondsbeheerder. Alle geselecteerde fondsen moeten blijk geven van generieke verantwoorde activiteiten. Dit omvat inzicht in ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren en de bereidheid om samen te werken met de ondernemingen waarin ze beleggen. Duurzame fondsen moeten niet alleen voldoen aan voor risico gecorrigeerde rendementscriteria, maar ook aan een strengere beoordeling van duurzaamheid.

Als we de mate van duurzaamheid van een beleggingsfonds beoordelen dan baseren we ons op vijf pijlers: (1) de ESG doelstellingen, (2) de duurzame portefeuillekenmerken, (3) de kwaliteit van het duurzaamheidsonderzoek, (4) het actief aandeelhouderschap en (5) de transparantie over rapportage over stemmen, engagement en voorgang op ESG doelstellingen. Raadpleeg het Due-diligenceproces voor duurzaamheid (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten) voor meer informatie.

 

Engagementbeleid

 

Welk engagementbeleid wordt gevoerd?

De fondsbeheerder heeft een beleid inzake actief aandeelhouderschap dat bestaat uit het monitoren van de beleggingen, het identificeren van ecologische, sociale en governance (ESG)-kwesties, strategische problemen of kansen voor verbetering, overleg met vermogensbeheerders of managementteams, stemmen (bij volmacht) op algemene aandeelhoudersvergaderingen en om andere inspanningen aan te moedigen voor langetermijnvoordelen op ESG-vlak.

De fondsbeheerder heeft haar engagementpartner EOS, een divisie van Federated Hermes, opgedragen om speciale aandacht te besteden aan ondernemingen die de principes van het VN Global Compact schenden, of die betrokken zijn bij significante ESG-controverses. De engagementprioriteiten zijn gericht op vier primaire thema's: klimaatverandering, mensen- en arbeidsrechten, beheer van menselijk kapitaal en effectiviteit van het bestuur en ethische cultuur.

Indien ondernemingen de principes van het VN Global Compact schenden en wanneer actief aandeelhouderschap niet succesvol of onhaalbaar is gebleken beschouwt de fondsbeheerder uitsluitingen als laatste middel.

Voor het stemmen (bij volmacht) op aandeelhoudersvergaderingen steunt de fondsbeheerder op de expertise van het externe adviesbureau Glass Lewis. Het stembeleid van de fondsbeheerder houdt hierbij rekening met de prestaties van de onderneming waarin wordt belegd en ecologische, sociale en governance (ESG)- factoren. De fondsbeheerder werkt samen met Glass Lewis om dat onderzoek uitvoert en praktisch stemmen uitbrengt.

De fondsbeheerder is van mening dat stemmen (bij volmacht) op aandeelhoudersvergaderingen door fondsen die beleggen in aandelen en engagement voor zowel aandelen als bedrijfsobligaties cruciale elementen zijn om het gedrag van ondernemingen waarin wordt belegd te beoordelen en te beïnvloeden. Aangezien het financiële product kan beleggen in andere fondsen die door andere vermogensbeheerders worden beheerd, dienen deze vermogensbeheerders dezelfde normen inzake actief aandeelhouderschap als de fondsbeheerder te hanteren. Er vindt engagement plaats met deze vermogensbeheerders om ervoor te zorgen dat zij engagement activiteiten uitvoeren bij de ondernemingen waarin wordt belegd (waar mogelijk en haalbaar), en uitoefening van het stemrecht (waar mogelijk en haalbaar).

 

Aangewezen referentiebenchmark

 

Er is geen index aangewezen als referentiebenchmark die voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot.

 

[1]Juridische disclaimer

 

Informatievoorziening op grond van de Verordening (EU) 2019/2018 van het Europese Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievoorziening over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Quintet en zijn gelieerde ondernemingen. Waar verwezen wordt naar leveranciers van data, is de informatie in dit document uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in de data waarop Quintet zich baseert om aan zijn verplichtingen inzake informatievoorziening te voldoen en  doet deze leverancier van data geen enkele uitspraak over de specifieke kenmerken van een bepaald fonds of product van Quintet en zijn dochterondernemingen. De leveranciers van data zijn niet verantwoordelijk voor enige informatievoorziening door Quintet en zij zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik van de data die aan Quintet en zijn gelieerde ondernemingen is verstrekt. Quintet en zijn gelieerde ondernemingen erkennen dat het hun verantwoordelijkheid is om te beslissen over het gebruik van de door leveranciers van data verstrekte informatie en om de relevante informatie te verstrekken om aan zijn verplichting tot informatievoorziening te voldoen.

 

 

Change log

 

Version

Publication date

Item

Details

1.0

31/12/2022

Eerste versie

 

 

2.0

31/12/2023

Ecologische en sociale karakteristieken en duurzame indicatoren 

Karakteristieken en duurzame indicatoren toegevoegd en monitoring van indicatoren

 

 

 

 

Minimumaandeel van duurzame beleggingen met een ecologische of sociale doelstelling

Aangepast naar geen minimumaandeel

 

 

 

 

Databronnen, methoden en beperkingen

Informatie over referenties en informatie over nieuwe dataleveranciers: Impact Cubed en Triodos IM

 

 

Contact