Aanvullende informatie

Aanvullende informatie Profielfondsen

30 augustus 2019 -  Oproep Bijzondere Aandeelhoudersvergadering InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Als gevolg van geen quorum op de aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 augustus 2019 is een 2e Bijzondere Aandeelhoudersvergadering opgeroepen op 9 september 2019.Voor meer informatie, bijgaand de Oproep van deze Bijzondere Aandeelhoudersvergadering (alleen in het Engels beschikbaar).

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

25 juli 2019 – Informatie en Toelichting op fusie tussen InsingerGilissen Manager Selection SICAV en Beheerstrategie N.V.

Het bestuur van InsingerGilissen Manager Selection SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van Beheerstrategie N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

De fusie zal in september 2019 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

Als gevolg van deze juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse fonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse fonds te ontvangen hoeven de beleggers niets te doen. Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse fonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De conversie koers zal zijn 1 aandeel Nederlands fonds voor 1 aandeel Luxemburg fonds.

Voor ieder subfonds van het Luxemburgse fonds (hierna: Luxemburgs subfonds) zal  een subfonds van het Nederlandse fonds (hierna: Nederlands subfonds) worden  gestart. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in één of meerdere  Luxemburgs subfondsen heeft, zal ontvangen in het respectievelijke Nederlands subfonds:

 

ISIN  Naam Luxemburgs subfonds    ISIN  Naam Nederlands subfonds   
LU0110717245  InsingerGilissen Multi-Manager Equity  >  NL0013689193  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Equity *
LU1827047843  InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth  >  NL0013689235  Beheerstrategie N.V. -  Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven
LU0110718136  InsingerGilissen Multi-Manager Balanced  >  NL0013689201  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Balanced *
LU0407091346  InsingerGilissen Multi-Manager Defensive Balanced  >  NL0013689219  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Defensive Balanced *         
LU1471695236  InsingerGilissen Multi-Manager Defensive  >  NL0013689227  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Defensive *

De fusie brengt voor de beleggers in de Luxemburgse subfondsen enkele wijzigingen met zich mee:

 • Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.

 • In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op fondsen houden.

 • De lopende kosten zullen naar verwachting ongeveer 0,10% á 0,12% op jaarbasis lager uitkomen (m.u.v. InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth).

 • In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van de Luxemburgse subfondsen) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van de Nederlandse subfondsen) de beheerder zijn.

 • In plaats van KBL European Private Bankers S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van de fondsen zijn.

 Ongewijzigd blijft:

 • Het beleggingsbeleid en de portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Bankiers N.V.)

 • De lopende kosten van het InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth fund dat zal worden voortgezet door Beheerstrategie N.V. – Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven.

Aandeelhouders in het Luxemburgse fonds die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister zullen een uitnodiging ontvangen voor de buitengewone algemene  vergadering van aandeelhouders in het bijzijn van een notaris die zal worden gehouden in op het adres ten kantore van Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. , 8-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg op 29 augustus 2019 om 10u30  om te beraadslagen over:

 1. de voorwaarden van de fusie;

 2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;

 3. de goedkeuring van de voorwaarden en het besluit om de fusie te laten plaatsvinden;

 4. ieder andere aangelegenheid.

 Meer informatie over de voorgenomen fusie kunt u lezen in de volgende (Engels- en Franstalige) documenten:

De volgende (bijlagen bij bovengenoemde) documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerders van beide fondsen:

 • Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code
 • Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 
 • Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of InsingerGilissen Manager Selection SICAV into Beheerstrategie N.V.
 • Interim Balance InsingerGilissen Manager Selection SICAV
 • Interim Balance Beheerstrategie N.V. 
 • 2016 and 2017 Annual Report Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV
 • 2018 Annual Report InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Luxemburg,

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van Beheerstrategie N.V.
 

*)  De prospectussen van de Nederlandse subfondsen en het basisprospectus van Beheerstrategie N.V. zijn te vinden op de pagina van Beheerstrategie N.V.

Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen

 InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

 Index Umbrella Fund

Beheerstrategie N.V.


Absolute Return Strategy - MM     
Onderstaande informatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.                                                 

InsingerGilissen Manager Selection SICAV

InsingerGilissen Manager Selection SICAV is op 9 september 2019 gefuseerd met Beheerstrategie N.V. en zijn de subfondsen van InsingerGilissen Manager Selection SICAV voortgezet als subfondsen van Beheerstrategie N.V. 

Onderstaande informatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Algemene informatie fondsen

18 mei 2021 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 29 juni 2021 van 10.00 – 10.45 digitaal bij te wonen. 
Agenda

 • Opening
 • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2020
 • Vaststellen van de 2020 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)
 • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
 • Opdracht tot onderzoek 2021 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
 • Rondvraag
 • Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering digitaal wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 11 juni 2021 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 23 juni 2021 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.  
De 2020 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

____________________________________________________________________________

23 oktober 2020 - Informatie en Toelichting voor de aandeelhouders inzake de fusie tussen Absolute Return Strategy SICAV en InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Het bestuur van Absolute Return Strategy SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

De fusie zal per 1 januari 2021 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

 Er zal een subfonds van het Nederlandse fonds worden gestart (hierna: Nederlands subfonds). Als gevolg van de juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse subfonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse subfonds te ontvangen zullen de aandeelhouders van het Luxemburgse fonds op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 29 december 2020 zal worden gehouden, de fusie moeten goedkeuren (persoonlijk of door middel van een valide volmacht). Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse subfonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De totale positie van de aandeelhouders die niet aanwezig zullen zijn bij of geen volmacht hebben afgegeven voor deze aandeelhoudersvergadering of tegen de fusie stemmen zal worden ingekocht per 31 december 2020. De eenmalige fusiekosten worden, zoals vastgelegd in het aanvullende prospectus, over een periode van achttien maanden ten laste van het Nederlandse subfonds gebracht.

 De conversie koers zal zijn 1 aandeel in het Nederlandse subfonds voor 1 aandeel in het Luxemburgse fonds. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in het Luxemburgse fonds heeft, zal ontvangen in het Nederlands subfonds:

ISIN

Naam Luxemburgs fonds

 

ISIN

Naam Nederlands subfonds

LU0159108363

Absolute Return Strategy SICAV – Multi- Manager Hedge

>

NL00150001N6

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. – ARS Multi Manager Hedge Fund

De fusie brengt voor de beleggers in het Luxemburgse fonds enkele wijzigingen met zich mee:

 • Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.
 • In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op het Nederlandse fonds houden.
 • De lopende kosten zullen inclusief de fusiekosten gelijk blijven en naar verwachting vanaf 1 juli 2022 met ongeveer 0,10% á 0,15% op jaarbasis lager uitkomen.
 • In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van het Luxemburgse fonds) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van het Nederlandse subfonds) de beheerder zijn.
 • In plaats van Quintet Private Bank (Europe) S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van het Nederlandse fonds zijn[1].

 Ongewijzigd blijven:

 • Het beleggingsbeleid, het beleggingsdoel, de beleggingsrestricties, de beleggingsbenadering, de beleggingstechnieken;
 • Het risicoprofiel; en
 • De portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Asset Management N.V.).

 De (Engelstalige) oproepbrief voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 29 december 2020 zal aan de in het aandeelhoudersregister van het Luxemburgse fonds opgenomen aandeelhouders uiterlijk 27 november 2020 worden gestuurd, op voorwaarde van de goedkeuring van de toezichthouders,  worden gestuurd. Bij de oproep van deze aandeelhoudersvergadering zullen tevens de volgende (Engelstalige tenzij anders aangegeven) documenten beschikbaar worden gemaakt ten kantore van het Luxemburgse fonds en ten kantore van het Nederlandse fonds en worden gepubliceerd op www.insingergilissen.nl

 • Merger terms of the Cross-Border Merger
 • Explanatory Notes to Cross-Border Merger Proposal
 • Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code
 • Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 
 • Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of Absolute Return Strategy SICAV into InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. pursuant to section 1021-6 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies;
 • Interim Balance Absolute Return Strategy SICAV
 • Interim Balance InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. 
 • 2017, 2018 en 2019 Annual Report Absolute Return Strategy SICAV
 • 2017, 2018 en 2019 Jaarrekening InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (Nederlandstalig)

 Tevens kunnen de bovengenoemde documenten vanaf 23 november 2020 kosteloos worden opgevraagd ten kantore van het Luxemburgse fonds of ten kantore van het Nederlandse fonds.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het Luxemburgse fonds zal worden gehouden in het bijzijn van een notaris en ten kantore van Arendt & Medernach SA, 41A avenue JF Kennedy, L-2082 Luxemburg op 29 december 2020 om te beraadslagen en, voor zover van toepassing, te besluiten over: 

 1. de voorwaarden van de fusie;
 2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;
 3. de goedkeuring van de voorwaarden en het laten plaatsvinden van de fusie;
 4. ieder andere aangelegenheid. 

Aandeelhouders die een bezwaar hebben tegen de fusie of die geen aandelen in het Nederlandse subfonds wensen te ontvangen, kunnen in de periode tussen deze aankondiging van de fusie en de datum waarop de fusie effectief wordt, op de gebruikelijke thans geldende voorwaarden zoals vastgelegd in het prospectus van het Luxemburgse fonds uittreden. De totale positie van aandeelhouders die niet stemmen of blanco stemmen of tegen stemmen zal worden ingekocht door het Luxemburgse fonds en worden uitbetaald met de laatste intrinsieke waarde prijs die zal worden berekend voor het Luxemburgse fonds. Uittreding is kosteloos.

Luxemburg,
Management Board van Absolute Return Strategy SICAV

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

 


[1] Quintet Private Bank (Europe) S.A., de bewaarder van het Luxemburgse fonds is geïnformeerd dat het Luxemburgse fonds, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders (CSSF en AFM), zal fuseren met InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en verleent haar medewerking hieraan. Op fusiedatum zal deze bewaarder alle financiële instrumenten en kasgelden overhevelen naar The Bank of New York Mellon SA/NV en zullen de oude en nieuwe bewaarder relevante informatie voor deze wijziging uitwisselen.

___________________________________________________________________________
19 mei 2020 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 30 juni 2020 van 14.00 – 14.30 bij te wonen ten kantore van de Directie.

Agenda

 • Opening

 • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2019

 • Vaststellen van de 2019 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)

 • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)

 • Opdracht tot onderzoek 2020 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)

 • Rondvraag

 • Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 10 juni 2020 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 24 juni 2020 te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De 2019 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website.

 

12 februari 2020 – Oproeping tot Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de “BAVA”) op 25 maart 2020 om 13.00 uur bij te wonen op het kantoor van de Directie van de Vennootschap.

Agenda voor de BAVA:  

 1. Opening
 2. Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de Directie (stempunt) 
  • Wijziging I, inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 2,75, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap,  en de samenvoeging van enkele subfondsen; 
  • Wijziging II, tevens inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 41,25, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap en de   samenvoeging van enkele subfondsen
 3. Rondvraag & Sluiting

Meer informatie over de BAVA

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen