Aanvullende informatie

Algemene informatie fondsen

16 mei 2023 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 29 juni 2023 van 13.30 – 14.00 ten kantore van de Vennootschap  bij te wonen. 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2022
 3. Vaststellen van de 2022 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
 4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 12 juni 2023 (de Registratiedatum) bij sluiting van de handel aan Euronext Amsterdam met verklaring van blokkering afgegeven door de bankinstelling waar de houders hun aandelen in bewaring houden, uiterlijk 23 juni 2023 te hebben gedeponeerd bij de Directie per email naar  assetmanagement@insingergilissen.nl.

Het jaarverslag van de Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie van de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens is het jaarverslag beschikbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen onder “Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen”.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

+++++++++

16 mei 2023 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap op 29 juni 2023 van 14.15 – 14.45 ten kantore van de Vennootschap  bij te wonen. 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2022
 3. Vaststellen van de 2022 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
 4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
 5. Rondvraag
 6. Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 12 juni 2023 (de Registratiedatum) bij sluiting van de handel aan Euronext Amsterdam met verklaring van blokkering afgegeven door de bankinstelling waar de houders hun aandelen in bewaring houden, uiterlijk 23 juni 2023 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.

Het jaarverslag van de Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Directie van de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens is het jaarverslag beschikbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/aanvullendeinformatiefondsen onder “Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen”.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.
Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

+++++++++

26 april 2023 – 2022 Jaarverslag InsingerGilissen beleggingsinstellingen
 
Het 2022 jaarverslag van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

 • Beheerstrategie N.V.
 • Index Umbrella Fund
  • Het 2022 jaarverslag van Index Umbrella Fund is tevens de Rekening en Verantwoording aan de participanten
 • InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.


De directie / de beheerder


+++++++++

24 april 2023 – Dividend InsingerGilissen Fondsen
 
De onderstaande beleggingsfondsen zullen, onder aftrek van 15% dividendbelasting, als volgt dividend uitkeren.

 
ISIN Naam Fonds Type dividend Bruto dividend bedrag
per aandeel (EUR)
       
NL0013649585 Duurzaam Offensief Interim dividend 2023 5,10
NL0013649593 Duurzaam Gematigd Offensief Interim dividend 2023 4,70
NL0013649601 Duurzaam Gebalanceerd Interim dividend 2023 4,30
NL0013522816 Duurzaam Gematigd Defensief Interim dividend 2023 4,10
NL0013689151 Verantwoord Gematigd Offensief Interim dividend 2023 4,40
NL0013689169 Verantwoord Gebalanceerd Interim dividend 2023 4,10
NL0000285609 InsG European Large Cap Fund Slot Dividend 2022 0,50
NL0015000W40 Sustainable World Index Fund Slot Dividend 2022 2,20
NL0015000W65 Sustainable Europe Index Fund Slot Dividend 2022 2,90
NL0015000W57 Sustainable North America Index Fund Slot Dividend 2022 3,00
NL0013689227 Multi Manager Defensive Slot Dividend 2022 1,50
       


Ex-datum                    :           24 april 2023
Record datum             :           25 april 2023
Betaaldatum               :           26 april 2023


De beheerder

+++++++++++

31 maart 2023 – Wijziging bijlagen Precontractuele Informatieverschaffing bij aanvullende prospectussen InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.
 
De Beheerder heeft besloten de bijlagen Precontractuele Informatieverschaffing bij de aanvullende prospectussen van de subfondsen van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. met informatie over de ecologische en sociale kenmerken die het fonds promoot te wijzigen. De redenen van deze wijzigingen zijn:

 • De toevoeging van informatie over fossiel gas en kernenergie als gevolg van de wijziging en rectificatie door de Europese Commissie van de in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288 vastgestelde technische reguleringsnormen;
 • Het corrigeren van enkele typefouten in de huidige bijlagen;
 • Wijziging van de Ecologische en Sociale doelstellingen van het Sustainable North Amerika Index Fund.

 
Wijziging Ecologische en Sociale doelstellingen van Sustainable North America Index Fund:
De reden van de wijziging is dat het fonds beoogde een aandeel van 9% beleggingen te doen in de categorie “Overig ecologisch” en een aandeel van 2,3% beleggingen in de categorie “Sociaal”. Op basis van de samenstelling van de Index en hiermee de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het fonds per 31 december 2022 is er geconstateerd dat het fonds een lager percentage heeft in de categorie “Overig ecologisch” en een hoger percentage in de categorie “Sociaal” dan oorspronkelijk beoogd.
 
Als gevolg van deze constateringen is besloten om de Precontractuele Informatieverschaffing die als bijlage is aangehecht aan het aanvullend prospectus van het Sustainable North America Index Fund te wijzigen door de doelstelling voor “Overig ecologisch” te verlagen naar 3% en de doelstelling voor “Sociaal” te verhogen naar 7%.
 
 
De Beheerder


++++++++++
3 oktober 2022 – Interim dividend Duurzaam en Verantwoord sub-fondsen

 
De onderstaande interim dividend bedragen over het boekjaar 2022 zullen onder aftrek van 15% dividendbelasting als volgt worden uitgekeerd.

ISIN Naam Fonds Bruto dividend bedrag
per aandeel (EUR)
     
NL0013649585 Duurzaam Offensief 5,10
NL0013649593 Duurzaam Gematigd Offensief 4,70
NL0013649601 Duurzaam Gebalanceerd 4,30
NL0013522816 Duurzaam Gematigd Defensief 4,00
NL0013689151 Verantwoord Gematigd Offensief 4,40
NL0013689169 Verantwoord Gebalanceerd 4,10
NL0013689177 Verantwoord Gematigd Defensief 3,70
 

Ex-datum                    :           21 oktober 2022
Record datum             :           24 oktober 2022
Betaaldatum              :           26 oktober 2022
 
 
De beheerder

++++++++++

30 augustus 2022 – 2022 Halfjaarrekening InsingerGilissen Fondsen
 
De 2022 halfjaarrekening over de periode eindigend 30 juni 2022 van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

 • Beheerstrategie N.V.
 • Index Umbrella Fund
 • InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.                                                                                     

De directie/beheerder

++++++++++

22 juni 2022 – Prospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.  
 

In opvolging op de mededeling op 24 en 25 mei 2022 door de Beheerder van Beheerstrategie N.V., en Index Umbrella Fund inzake de herstructurering van onderstaande subfondsen in InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de ‘Vennootschap’), informeert de Beheerder van de Vennootschap dat het basisprospectus en aanvullende prospectussen van deze fondsen per heden beschikbaar zijn.
Klik hier voor:

De Beheerder,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

++++++++++

25 mei 2022 – Mededeling – Voorstel tot herstructurering Beheerstrategie N.V. met subfonds Dynamic Fixed Income

 
InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder (hierna de “Beheerder”) van Beheerstrategie N.V. (het “Fonds”) met het subfonds Dynamic Fixed Income (hierna aandelen serie “F1” of het “Subfonds”) doet hierbij de volgende mededeling (de "Mededeling"):

 • De Beheerder doet het voorstel tot een herstructurering van het Fonds en het Subfonds (de "Herstructurering"), waarbij het Subfonds wordt 'ondergebracht' onder InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("IGUF") waarbij het Subfonds, aandelenklasse H zal worden. De Beheerder is thans ook de beheerder van IGUF.
 • De achtergrond van de Herstructurering is dat het door de Herstructurering mogelijk wordt dat andere subfondsen van het Fonds kunnen beleggen in het Subfonds. Dit kan leiden tot een groter fondsvermogen van het Subfonds waardoor bepaalde (vaste) kosten zoals administratiekosten, accountantskosten en kosten van de fiscaal adviseur op termijn lager zullen worden. Voorts wordt de beheervergoeding van het Subfonds verlaagd van 0,75% naar 0,30% van het fondsvermogen op jaarbasis.  
 • De Herstructurering zal in ieder geval uit de volgende stappen bestaan:
 1. In de eerste plaats zal de Beheerder de naam van het huidige subfonds van IGUF, te weten InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund (aandelenklasse H) ("IGFIS"), een 'leeg' subfonds, wijzigen naar 'DFIS'. Het prospectus van IGFIS wordt dientengevolge gewijzigd.  
 2. Vervolgens zal het Fonds de rechten en verplichtingen van het Subfonds verkopen en leveren aan IGUF, tegen levering van aandelen IGUF betreffende IGFIS aan het Fonds. De aandelen van het Subfonds, te weten aandelenserie F1, worden vervolgens door het Fonds ingekocht (de "Inkoop"). De transactieprijs die wordt betaald aan de houders van de aandelen in het Subfonds zal worden voldaan door middel van levering van aandelen IGUF betreffende IGFIS, i.e. aandelenklasse H (de "Uitbetaling"). De waarde van de te ontvangen aandelen IGUF betreffende IGFIS zal één op één overeenkomen met de transactieprijs (i.e. de intrinsieke waarde, waarbij geen opslag of afslag in rekening wordt gebracht) van de aandelen in het Subfonds van de betreffende aandeelhouder.
 3. Op grond van pagina 26 van het Basisprospectus kan het Fonds op (schriftelijk) verzoek van de aandeelhouder aandelen van het Subfonds inkopen. Op grond van pagina 15 en 16 van Hoofdstuk VI van het Aanvullend Prospectus kan met voorafgaande toestemming van de Beheerder en onder de door de Beheerder te stellen voorwaarden, op verzoek van de belegger-aandeelhouder de transactieprijs (geheel of gedeeltelijk) worden voldaan in effecten. De Beheerder zal, met betrekking tot de Inkoop en de Uitbetaling, afwijken van de voorwaarden zoals hiervoor omschreven en zoals opgenomen in het Basisprospectus en het Aanvullend Prospectus. Het initiatief tot Inkoop en Uitbetaling in het kader van de Herstructurering ligt namelijk bij de directie van de Beheerder. De directie van de Beheerder zal enkel tot Inkoop en Uitbetaling overgaan indien dit niet nadelig is voor de aandeelhouders.
 4. Van 29 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 is geen uitgifte en inkoop van de aandelen in het Subfonds (aandelenserie F1) mogelijk. IGFIS zal vervolgens met ingang van 1 juli 2022 worden genoteerd aan het Euronext Amsterdam Fund Services platform en vanaf die datum verhandelbaar zijn.
 
Naar de mening van de Beheerder kwalificeert de Herstructurering als een voorstel tot wijziging van de voorwaarden (waaronder ook het prospectus en het aanvullend prospectus van het Subfonds vallen) die gelden tussen de aandeelhouders, het Fonds en het Subfonds.
 
Na de Herstructurering blijven onderstaande fondskarakteristieken ongewijzigd:
 
 • de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het portefeuille- en liquiditeitsbeheer en het betrokkenheidsbeleid;
 • de omgang van de Beheerder met het stemrecht op de aandelen waarin nu het Fonds en het Subfonds beleggen, en na de Herstructering, IGUF belegt;
 • de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot in- en uittreden;
 • de fiscale status; en
 • de waarderingsgrondslagen, het dividendbeleid en de klachtenprocedure.

 
Op grond van hoofdstuk VII. van het Prospectus, kan het Prospectus en een Aanvullend Prospectus door de Beheerder en het Fonds tezamen worden gewijzigd. Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, zal de Beheerder op haar website (de “Website”) plaatsen, als ook de toelichting op die wijzigingen en het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering. De Beheerder voldoet aan deze verplichting door het publiceren van deze Mededeling op de Website (te raadplegen via www.insingergilissen.nl). Het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering zal op een later moment op de Website worden gepubliceerd.
 
De Herstructurering wordt van kracht op de eerste werkdag nadat één maand is verstreken sinds de Mededeling op de website is geplaatst. Dit betekent dat de Herstructurering van kracht wordt per 1 juli 2022. Tot en met 28 juni 2022 (orders die op 27 juni 2022 voor cut-off tijd zijn ingelegd) kunnen aandeelhouders onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
 
Indien dit voorstel tot Herstructurering verder niet wordt gewijzigd, zal de daadwerkelijke voorwaardenwijziging niet meer separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de Website beschikbaar zijn. De daadwerkelijke gewijzigde voorwaarden zullen uiterlijk op 1 juli 2022 op de Website beschikbaar zijn.
 
De Autoriteit Financiële Markten is van (de inhoud van) deze Mededeling op de hoogte gesteld.
 
Klik hier voor de volledige tekst van deze Mededeling.
 
Amsterdam, 25 mei 2022
InsingerGilissen Asset Management N.V., de Beheerder

++++++++++++++++++++++++
24 mei 2022 – Mededeling – Voorstel tot herstructurering Index Umbrella Fund en de Subfondsen

 
InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder (hierna de “Beheerder”) van het Index Umbrella Fund (hierna het “Fonds”) met de volgende subfondsen:

 • Sustainable World Index Fund – ISIN NL0009347566 ("SWIF");

 • ​Sustainable Europe Index Fund – ISIN NL0009347574 ("SEIF"); en

 • Sustainable North America Index Fund – ISIN NL0009486745 ("SNAIF", samen met SWIF en SEIF, de "Subfondsen");

doet hierbij de volgende mededeling (de "Mededeling"):

 • De Beheerder doet het voorstel tot een herstructurering van het Fonds en de Subfondsen (de "Herstructurering"), waarbij de Subfondsen worden 'ondergebracht' onder InsingerGilissen Umbrella Fund N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("IGUF") waarbij SWIF, SEIF en SNAIF, respectievelijk aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L zullen worden. De Beheerder is thans ook de beheerder van IGUF.

 •  De achtergrond van de Herstructurering is dat deze naar het oordeel van de Beheerder zal leiden tot schaalvoordeel, kostenreductie en meer synergie doordat de Subfondsen worden 'ondergebracht' onder de reeds bestaande vennootschap IGUF, waardoor bepaalde (vaste) kosten zoals administratiekosten, accountantskosten en kosten van de fiscaal adviseur op termijn lager zullen worden.

 •  De Herstructurering zal in ieder geval uit de volgende stappen bestaan:

 1.  In de eerste plaats zal de Beheerder de rechten en verplichtingen van elk Subfonds verkopen aan IGUF tegen uitgifte van aandelen in aandelenklasse J waar het betreft de rechten en verplichtingen van SWIF, aandelenklasse K waar het betreft de rechten en verplichtingen van SEIF en aandelenklasse L waar het betreft de rechten en verplichtingen van SNAIF.

 2. V​ervolgens zullen de Beheerder en de bewaarder van het Fonds besluiten tot ontbinding en liquidatie van het Fonds en de Subfondsen overeenkomstig de regels weergegeven in artikel 14.2 en artikel 14.3 van het prospectus, waarbij de Beheerder zal optreden als vereffenaar. De Beheerder zal vervolgens als liquidatiesaldo uitkeren (i) aandelen IGUF aandeelklasse J aan de participanten van SWIF, (ii) aandelen IGUF aandelenklasse K aan de participanten van SEIF en (iii) aandelen IGUF aandelenklasse L aan de participanten van SNAIF, waarna de participaties in de Subfondsen komen te vervallen. De waarde van de te ontvangen klassen aandelen in IGUF zal één op één overeenkomen met de Netto Vermogenswaarde van de participaties van de betreffende participant die zijn komen te vervallen.

 3. De participaties in SWIF zullen van 24 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 en de participaties SEIF en SNAIF zullen vanaf 27 juni 2022 tot en met 1 juli 2022 niet verhandelbaar zijn. De notering van de aandelenklasse J, aandelenklasse K en aandelenklasse L aan het Euronext Amsterdam Fund Services platform zal op 1 juli 2022 aanvangen.

Naar de mening van de Beheerder kwalificeert de Herstructurering als een voorstel tot wijziging van de voorwaarden (waaronder ook het prospectus en het aanvullend prospectus van de Subfondsen vallen) die gelden tussen de participanten, het Fonds en de Subfondsen.
 
Na de Herstructurering blijven onderstaande fondskarakteristieken ongewijzigd:

 • de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, het portefeuille- en liquiditeitsbeheer en het betrokkenheidsbeleid;

 • de mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot in- en uittreden;

 • de beursnotering;

 • de fiscale status; en

 • de waarderingsgrondslagen, het dividendbeleid en de klachtenprocedure.

Op grond van artikel 16.3 van het prospectus van het Fonds, kan het prospectus en een aanvullend prospectus door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen worden gewijzigd. Een voorgenomen wijziging die (i) rechten of zekerheden van participanten verminderen of additionele lasten aan hen opleggen of (ii) een wijziging van het beleggingsbeleid inhoudt, zal de Beheerder op haar website (de “Website”) plaatsen, als ook de toelichting op die wijzigingen en het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering. De Beheerder voldoet aan deze verplichting door het publiceren van deze mededeling op de Website. Het daadwerkelijke besluit tot Herstructurering zal op een later moment op de Website worden gepubliceerd.
 
De Herstructurering wordt van kracht op de eerste werkdag nadat één maand is verstreken sinds de Mededeling op de website is geplaatst. Dit betekent dat de Herstructurering van kracht wordt per 1 juli 2022. Tot en met 24 juni 2022 voor SWIF en tot en met 27 juni 2022 voor SEIF en SNAIF kunnen participanten onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
 
Indien dit voorstel tot Herstructurering verder niet wordt gewijzigd, zal de daadwerkelijke voorwaardenwijziging niet meer separaat bekend worden gemaakt, maar als onderdeel van de gewijzigde voorwaarden op de Website beschikbaar zijn. De daadwerkelijke gewijzigde voorwaarden zullen uiterlijk op 1 juli 2022 op de Website beschikbaar zijn.
 
De Autoriteit Financiële Markten is van (de inhoud van) deze Mededeling op de hoogte gesteld.
 
Klik hier voor de volledige tekst van deze Mededeling.
 
Amsterdam, 24 mei 2022
InsingerGilissen Asset Management N.V., de Beheerder


++++++++++

29 april 2022 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 13 juni 2022 van 9.00 – 9.30 digitaal bij te wonen. 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2021
 3. Vaststellen van de 2021 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
 4. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
 5. Opdracht tot onderzoek 2022 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
 6. Rondvraag
 7. Sluiting 

In verband me de Covid-19 pandemie is het niet mogelijk de AVA in persoon bij te wonen; dat kan alleen via een livestream. Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 27 mei 2022 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 6 juni 2022 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl

De 2021 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website als volgt:

Klik hier voor Oproeping tot de AVA
Klik hier voor Stemformulier
Klik hier voor Volmachtformulier

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

++++++++++

29 april 2022 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 13 juni 2022 van 9.30 – 10.00 digitaal bij te wonen. 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag van het bestuur van de Vennootschap ("Directie") over de verslagperiode eindigend op 31 december 2021
 3. Vaststellen van de 2021 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
 4. Wijziging van de statuten van de Vennootschap ("Statuten") op voorstel van de Directie (stempunt)
 5. Verlening van machtiging om de akte van wijziging van de Statuten ("Akte van Statutenwijziging") te tekenen (stempunt)
 6. Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
 7. Opdracht tot onderzoek 2022 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

In verband me de Covid-19 pandemie is het niet mogelijk de AVA in persoon bij te wonen; dat kan alleen via een livestream Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 27 mei 2022 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 6 juni 2022 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.
De 2021 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA met toelichting alsmede de statutenwijziging en alle relevante documenten zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website als volgt:

Klik hier voor Oproeping tot de AVA
Klik hier voor Tekst van de statuten na voorgestelde wijziging
Klik hier voor de Voorgestelde woordelijke wijziging van de statuten
Klik hier voor Stemformulier
Klik hier voor Volmachtformulier

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

++++++++++

21 april 2022 – 2021 Jaarrekening InsingerGilissen Fondsen
 
De 2021 jaarrekening van onderstaande beleggingsinstellingen zijn per heden beschikbaar. Deze informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.

 • Beheerstrategie N.V.
 • Index Umbrella Fund
 • InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.                                                                                     

De directie/beheerder

++++++++++

21 april 2022 – (Interim) Dividenduitkering – InsingerGilissen Fondsen
 
De beheerder van onderstaande fondsen maakt bekend dat onderstaande (interim) dividenden worden uitgekeerd. De dividenden zullen na inhouding van 15% dividendbelasting op 26 april 2022 worden betaald.
 

Fonds  
Bruto dividend
bedrag

(EUR)
Duurzaam Offensief   5,60
Duurzaam Gematigd Offensief   5,30
Duurzaam Gebalanceerd   4,90
Duurzaam Gematigd Defensief   4,70
Verantwoord Gematigd Offensief   4,90
Verantwoord Gebalanceerd   4,60
Verantwoord Gematigd Defensief   4,40
Dynamic Fixed Income   3,70
Multi Manager Defensive   1,10
Sustainable World Index Fund   3,20
Sustainable Europe Index Fund   18,60
Sustainable North America Index Fund   4,90

 
Voor meer informatie klik hier.
 
De beheerder

++++++++++
 
27 oktober 2021 - Mededeling wijziging prospectus van het Index Umbrella Fund (het ‘Fonds’)
InsingerGilissen Asset Management N.V., beheerder van het Index Umbrella Fund, maakt bekend dat het prospectus van het Fonds en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Sustainable World  Index Fund, Sustainable Europe Index Fund en Sustainable North America Index Fund worden gewijzigd met ingang van 1 december 2021.
 
Deze documenten en de toelichting op de wijziging zijn verkrijgbaar op https://www.insingergilissen.nl/nl-nl/duurzaambeleggen en zijn ook kosteloos verkrijgbaar bij de beheerder.
 
Aankoop/Verkoop van de participaties blijft mogelijk tegen de gebruikelijke voorwaarden volgens het prospectus geldig op dat moment.
 
Bijgaand de toelichting op de prospectuswijziging Index Umbrella Fund.


++++++++++

18 mei 2021 - Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 29 juni 2021 van 10.00 – 10.45 digitaal bij te wonen. 

Agenda

 • Opening

 • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2020

 • Vaststellen van de 2020 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)

 • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)

 • Opdracht tot onderzoek 2021 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)

 • Rondvraag

 • Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering digitaal wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 11 juni 2021 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 23 juni 2021 te hebben gedeponeerd bij de Directie via email assetmanagement@insingergilissen.nl.  
De 2020 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website.

Directie,
InsingerGilissen Asset Management N.V.

++++++++++

23 oktober 2020 - Informatie en Toelichting voor de aandeelhouders inzake de fusie tussen Absolute Return Strategy SICAV en InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Het bestuur van Absolute Return Strategy SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

De fusie zal per 1 januari 2021 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

 Er zal een subfonds van het Nederlandse fonds worden gestart (hierna: Nederlands subfonds). Als gevolg van de juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse subfonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse subfonds te ontvangen zullen de aandeelhouders van het Luxemburgse fonds op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 29 december 2020 zal worden gehouden, de fusie moeten goedkeuren (persoonlijk of door middel van een valide volmacht). Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse subfonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De totale positie van de aandeelhouders die niet aanwezig zullen zijn bij of geen volmacht hebben afgegeven voor deze aandeelhoudersvergadering of tegen de fusie stemmen zal worden ingekocht per 31 december 2020. De eenmalige fusiekosten worden, zoals vastgelegd in het aanvullende prospectus, over een periode van achttien maanden ten laste van het Nederlandse subfonds gebracht.

 De conversie koers zal zijn 1 aandeel in het Nederlandse subfonds voor 1 aandeel in het Luxemburgse fonds. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in het Luxemburgse fonds heeft, zal ontvangen in het Nederlands subfonds:

ISIN

Naam Luxemburgs fonds

 

ISIN

Naam Nederlands subfonds

LU0159108363

Absolute Return Strategy SICAV – Multi- Manager Hedge

>

NL00150001N6

InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. – ARS Multi Manager Hedge Fund

De fusie brengt voor de beleggers in het Luxemburgse fonds enkele wijzigingen met zich mee:

 • Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.
 • In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op het Nederlandse fonds houden.
 • De lopende kosten zullen inclusief de fusiekosten gelijk blijven en naar verwachting vanaf 1 juli 2022 met ongeveer 0,10% á 0,15% op jaarbasis lager uitkomen.
 • In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van het Luxemburgse fonds) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van het Nederlandse subfonds) de beheerder zijn.
 • In plaats van Quintet Private Bank (Europe) S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van het Nederlandse fonds zijn[1].

 Ongewijzigd blijven:

 • Het beleggingsbeleid, het beleggingsdoel, de beleggingsrestricties, de beleggingsbenadering, de beleggingstechnieken;
 • Het risicoprofiel; en
 • De portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Asset Management N.V.).

 De (Engelstalige) oproepbrief voor het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 29 december 2020 zal aan de in het aandeelhoudersregister van het Luxemburgse fonds opgenomen aandeelhouders uiterlijk 27 november 2020 worden gestuurd, op voorwaarde van de goedkeuring van de toezichthouders,  worden gestuurd. Bij de oproep van deze aandeelhoudersvergadering zullen tevens de volgende (Engelstalige tenzij anders aangegeven) documenten beschikbaar worden gemaakt ten kantore van het Luxemburgse fonds en ten kantore van het Nederlandse fonds en worden gepubliceerd op www.insingergilissen.nl

 • Merger terms of the Cross-Border Merger
 • Explanatory Notes to Cross-Border Merger Proposal
 • Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code
 • Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 
 • Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of Absolute Return Strategy SICAV into InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. pursuant to section 1021-6 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies;
 • Interim Balance Absolute Return Strategy SICAV
 • Interim Balance InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. 
 • 2017, 2018 en 2019 Annual Report Absolute Return Strategy SICAV
 • 2017, 2018 en 2019 Jaarrekening InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (Nederlandstalig)

 Tevens kunnen de bovengenoemde documenten vanaf 23 november 2020 kosteloos worden opgevraagd ten kantore van het Luxemburgse fonds of ten kantore van het Nederlandse fonds.

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het Luxemburgse fonds zal worden gehouden in het bijzijn van een notaris en ten kantore van Arendt & Medernach SA, 41A avenue JF Kennedy, L-2082 Luxemburg op 29 december 2020 om te beraadslagen en, voor zover van toepassing, te besluiten over: 

 1. de voorwaarden van de fusie;
 2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;
 3. de goedkeuring van de voorwaarden en het laten plaatsvinden van de fusie;
 4. ieder andere aangelegenheid. 

Aandeelhouders die een bezwaar hebben tegen de fusie of die geen aandelen in het Nederlandse subfonds wensen te ontvangen, kunnen in de periode tussen deze aankondiging van de fusie en de datum waarop de fusie effectief wordt, op de gebruikelijke thans geldende voorwaarden zoals vastgelegd in het prospectus van het Luxemburgse fonds uittreden. De totale positie van aandeelhouders die niet stemmen of blanco stemmen of tegen stemmen zal worden ingekocht door het Luxemburgse fonds en worden uitbetaald met de laatste intrinsieke waarde prijs die zal worden berekend voor het Luxemburgse fonds. Uittreding is kosteloos.

Luxemburg,
Management Board van Absolute Return Strategy SICAV

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

 


[1] Quintet Private Bank (Europe) S.A., de bewaarder van het Luxemburgse fonds is geïnformeerd dat het Luxemburgse fonds, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders (CSSF en AFM), zal fuseren met InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en verleent haar medewerking hieraan. Op fusiedatum zal deze bewaarder alle financiële instrumenten en kasgelden overhevelen naar The Bank of New York Mellon SA/NV en zullen de oude en nieuwe bewaarder relevante informatie voor deze wijziging uitwisselen.

++++++++++

19 mei 2020 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 30 juni 2020 van 14.00 – 14.30 bij te wonen ten kantore van de Directie.

Agenda

 • Opening

 • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2019

 • Vaststellen van de 2019 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)

 • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)

 • Opdracht tot onderzoek 2020 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)

 • Rondvraag

 • Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 10 juni 2020 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 24 juni 2020 te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De 2019 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website.


++++++++++

 

12 februari 2020 – Oproeping tot Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Beheerstrategie N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van Beheerstrategie N.V. (hierna de “Vennootschap”) uit om de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: de “BAVA”) op 25 maart 2020 om 13.00 uur bij te wonen op het kantoor van de Directie van de Vennootschap.

Agenda voor de BAVA:  

 1. Opening
 2. Wijziging van de statuten van de Vennootschap op voorstel van de Directie (stempunt) 
  • Wijziging I, inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 2,75, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap,  en de samenvoeging van enkele subfondsen; 
  • Wijziging II, tevens inhoudende een verhoging van de nominale waarde van de aandelen naar € 41,25, te voldoen uit de agioreserve van de (series aandelen in de) Vennootschap en de   samenvoeging van enkele subfondsen
 3. Rondvraag & Sluiting

Meer informatie over de BAVA

Toelichting op de voorgestelde wijzigingen

++++++++++

30 augustus 2019 -  Oproep Bijzondere Aandeelhoudersvergadering InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Als gevolg van geen quorum op de aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 augustus 2019 is een 2e Bijzondere Aandeelhoudersvergadering opgeroepen op 9 september 2019.Voor meer informatie, bijgaand de Oproep van deze Bijzondere Aandeelhoudersvergadering (alleen in het Engels beschikbaar).

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

++++++++++

25 juli 2019 – Informatie en Toelichting op fusie tussen InsingerGilissen Manager Selection SICAV en Beheerstrategie N.V.

Het bestuur van InsingerGilissen Manager Selection SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van Beheerstrategie N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

De fusie zal in september 2019 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

Als gevolg van deze juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse fonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse fonds te ontvangen hoeven de beleggers niets te doen. Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse fonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De conversie koers zal zijn 1 aandeel Nederlands fonds voor 1 aandeel Luxemburg fonds.

Voor ieder subfonds van het Luxemburgse fonds (hierna: Luxemburgs subfonds) zal  een subfonds van het Nederlandse fonds (hierna: Nederlands subfonds) worden  gestart. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in één of meerdere  Luxemburgs subfondsen heeft, zal ontvangen in het respectievelijke Nederlands subfonds:

ISIN  Naam Luxemburgs subfonds    ISIN  Naam Nederlands subfonds   
LU0110717245  InsingerGilissen Multi-Manager Equity  >  NL0013689193  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Equity *
LU1827047843  InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth  >  NL0013689235  Beheerstrategie N.V. -  Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven
LU0110718136  InsingerGilissen Multi-Manager Balanced  >  NL0013689201  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Balanced *
LU0407091346  InsingerGilissen Multi-Manager Defensive Balanced  >  NL0013689219  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Defensive Balanced *         
LU1471695236  InsingerGilissen Multi-Manager Defensive  >  NL0013689227  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Defensive *

De fusie brengt voor de beleggers in de Luxemburgse subfondsen enkele wijzigingen met zich mee:

 • Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.
 • In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op fondsen houden.
 • De lopende kosten zullen naar verwachting ongeveer 0,10% á 0,12% op jaarbasis lager uitkomen (m.u.v. InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth).
 • ​​In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van de Luxemburgse subfondsen) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van de Nederlandse subfondsen) de beheerder zijn.
 • In plaats van KBL European Private Bankers S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van de fondsen zijn.

 Ongewijzigd blijft:

 • Het beleggingsbeleid en de portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Bankiers N.V.)
 • De lopende kosten van het InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth fund dat zal worden voortgezet door Beheerstrategie N.V. – Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven.

Aandeelhouders in het Luxemburgse fonds die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister zullen een uitnodiging ontvangen voor de buitengewone algemene  vergadering van aandeelhouders in het bijzijn van een notaris die zal worden gehouden in op het adres ten kantore van Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. , 8-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg op 29 augustus 2019 om 10u30  om te beraadslagen over:

 1. de voorwaarden van de fusie;

 2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;

 3. de goedkeuring van de voorwaarden en het besluit om de fusie te laten plaatsvinden;

 4. ieder andere aangelegenheid.

 Meer informatie over de voorgenomen fusie kunt u lezen in de volgende (Engels- en Franstalige) documenten:

De volgende (bijlagen bij bovengenoemde) documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerders van beide fondsen:

 • Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code
 • Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 
 • Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of InsingerGilissen Manager Selection SICAV into Beheerstrategie N.V.
 • Interim Balance InsingerGilissen Manager Selection SICAV
 • Interim Balance Beheerstrategie N.V. 
 • 2016 and 2017 Annual Report Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV
 • 2018 Annual Report InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Luxemburg,

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van Beheerstrategie N.V.

*)  De prospectussen van de Nederlandse subfondsen en het basisprospectus van Beheerstrategie N.V. zijn te vinden op de pagina van Beheerstrategie N.V.

 

Halfjaarrekeningen en Jaarrekeningen Fondsen

 InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

 Index Umbrella Fund

Beheerstrategie N.V.


Absolute Return Strategy SICAV

Absolute Return Strategy SICAV is op 1 januari 2021 gefuseerd met InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. en is het enig subfonds ARS Multi Manager Hedge Fund voortgezet als een subfonds van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. 
                                               

InsingerGilissen Manager Selection SICAV

InsingerGilissen Manager Selection SICAV is op 9 september 2019 gefuseerd met Beheerstrategie N.V. en zijn de subfondsen van InsingerGilissen Manager Selection SICAV voortgezet als subfondsen van Beheerstrategie N.V. 

Onderstaande informatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.