Sustainable Europe Index Fund

ISIN: NL0015000W65
Duurzaamheidsinformatie Sustainable Europe Index Fund

Samenvatting

 

Het financiële product belegt volgens de Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments and Firearms (hierna: “Index”) samengesteld door de S&P Dow Jones (hierna: “Indexprovider”). Middels het volgen van de Index belegt het financiële product in ondernemingen geselecteerd door de Indexprovider.

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doel. Het financiële product is echter gedeeltelijk bedoeld om duurzame beleggingen te doen die geen significante schade toebrengen aan ecologische of sociale doelstellingen.

Het financiële product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 

De beleggingen van de Index worden onder meer geselecteerd op basis van middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder financiële en niet-financiële prestaties van de ondernemingen waarin wordt belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met ESG-kenmerken. De Indexprovider selecteert bedrijven met de hoogste ESG-scores in relevante in aanmerking komende sectoren. Deze ESG-scores zijn afgeleid van de CSA. De data voor de CSA worden verzameld door middel van een online vragenlijst, management vergaderingen en openbare informatie.

Goede bestuurspraktijken van een onderneming worden meegenomen in de S&P Global ESG Scores. De CSA omvat de volgende beoordeling op criterianiveau binnen de bestuurs- en sociale dimensie.

Ten minste 90% van de beleggingen moet aansluiten bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. Het minimale aandeel van duurzame beleggingen van het financiële product is 20%, welke bijdragen aan een combinatie van ecologische doelstellingen die niet zijn afgestemd met de EU-taxonomie en sociale doelstellingen. Het financiële product enkel heeft directe blootstellingen aan ondernemingen waarin wordt belegd.

Om te garanderen dat het financiële product elk van de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot, verwezenlijkt, gebruikt de Indexprovider duurzaamheidsindicatoren, waaronder wel of geen betrokkenheid van ondernemingen in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol.

Deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten als een percentage van de beleggingen.

Voor ondernemingen waarin wordt belegd volgt de fondsbeheerder gegevens van de Indexprovider voor de beoordeling van ecologische en sociale kenmerken. Aangezien de fondsbeheerder gebruik maakt van de Indexprovider voor het selecteren van de ondernemingen, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole grotendeels afhankelijk van de Indexprovider. De gegevens die door de Indexprovider via de CSA worden verzameld, worden door de Indexprovider onderworpen aan uitgebreide beoordeling en meerdere fasen van kwaliteitscontrole om hun geldigheid en nauwkeurigheid te waarborgen.

 

Methodologieën en gegevens  die gebruikt worden om te meten in hoeverre de ecologische of sociale kenmerken van de duurzaamheidsindicatoren worden behaald, kunnen beperkingen hebben. Dit heeft vooral te maken met of informatie publiekelijk beschikbaar is en de tijd die nodig is om relevante informatie te verwerken en op te nemen in de gegevens die de fondsbeheerder ontvangt. De fondsbeheerder is van mening dat ondanks deze beperkingen de gegevens die worden gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product te meten, voldoende betrouwbaar zijn om een zinvolle weergave te geven van het bereiken van de ecologische- en sociale kenmerken die het financiële product promoot.

Voor de beleggingen in de ondernemingen wordt het due-diligenceproces uitgevoerd door de Indexprovider om te verzekeren dat de beleggingen ecologische en sociale doelstellingen promoot.

De fondsbeheerder heeft een beleid inzake actief aandeelhouderschap dat bestaat uit het monitoren van de beleggingen, het identificeren van ecologische, sociale en governance (ESG)-kwesties, strategische problemen of kansen voor verbetering, stemmen (bij volmacht) op algemene aandeelhoudersvergaderingen en om andere inspanningen aan te moedigen voor langetermijnvoordelen op ESG-vlak.

De fondsbeheerder heeft haar engagementpartner EOS, een divisie van Federated Hermes, opgedragen om speciale aandacht te besteden aan ondernemingen die betrokken zijn bij significante ESG-controverses. De engagementprioriteiten zijn gericht op vier primaire thema's: klimaatverandering, mensen- en arbeidsrechten, beheer van menselijk kapitaal en effectiviteit van het bestuur en ethische cultuur.

Voor het stemmen (bij volmacht) op algemene aandeelhoudersvergaderingen steunt de fondsbeheerder op de expertise van het externe adviesbureau Glass Lewis. Het stembeleid van de fondsbeheerder houdt hierbij rekening met de prestaties van de onderneming waarin wordt belegd en met ecologische, sociale en governance (ESG)-factoren. De fondsbeheerder werkt samen met Glass Lewis dat onderzoek uitvoert en praktisch stemmen uitbrengt.

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

 

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingen als doel.

Het financiële product is echter gedeeltelijk bedoeld om duurzame investeringen te doen die geen significante schade toebrengen aan ecologische of sociale doelstellingen.

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?

De Indexprovider beoordeelt ondernemingen, om opgenomen te worden in de Index, op de algemene duurzaamheidsprestaties via de CSA en S&P Global ESG Scores. Daarnaast monitort de Indexprovider continu de duurzaamheidsprestaties van een onderneming door de huidige controverses met mogelijk negatieve reputatieschade of financiële gevolgen te beoordelen, door middel van de Global Media & Stakeholder Analysis (hierna: “MSA”). Het monitoren wordt gedaan op een reeks kwesties, zoals economische misdaad en corruptie, fraude, illegale handelspraktijken, mensenrechtenkwesties, arbeidsconflicten, veiligheid op de werkplek, catastrofale ongevallen en milieurampen.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?

Het financiële product promoot de volgende ecologische en sociale kenmerken:

 

Beleggingsstrategie

 

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?

Bij het beleggingsproces hanteert het financiële product de volgende ecologische en sociale overwegingen:

 1. Voor directe beleggingen:
 1. Uitsluiten van beleggingen op basis van de voor het financiële product geldende uitsluitingscriteria. Ondernemingen met een betrokkenheid in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol worden uitgesloten. 
 2. Engagement bij ondernemingen met betrekking tot ecologische en sociale kwesties. Raadpleeg het Beleid inzake actief aandeelhouderschap (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).
  1. Stemmen (bij volmacht) op aandeelhoudersvergaderingen, onder meer over ecologische en sociale kwesties. Raadpleeg het Beleid inzake actief aandeelhouderschap (https://www.insingergilissen.nl/aanvullende-beleidsdocumenten).
 1. Voor beleggingen in fondsen:

Fondsen waarin het financiële product belegt worden onderworpen aan een due-diligenceproces op uiteenlopende gebieden. Dit omvat de robuustheid van het beleggingsproces, de personen die de strategie bepalen, het risicogewogen rendementsprofiel, de fondsbeheerder, de engagement en uitoefening van het stemrecht door het fonds (waar mogelijk en haalbaar), de corporate governance en ondertekening van de UN Principles for Responsible Investment. 

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?

Goede bestuurspraktijken van een onderneming worden meegenomen in de S&P Global ESG Scores. De CSA omvat de volgende beoordeling op criterianiveau binnen de bestuurs- en sociale dimensie.

Praktijken op het gebied van goed bestuur omvatten goede managementstructuren, betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

 1. Bestuursdimensie:
  1. Criteria voor ondernemingsbestuur, waaronder bestuursstructuur, staatseigendom, effectiviteit van het bestuur, diversiteitsbeleid, familiebedrijf, eigendom van het management, niet-uitvoerend voorzitter/lead director, openbaarmaking van mediaan/gemiddelde beloning voor alle werknemers en CEO-beloningen.
  2. Criteria voor belastingstrategie, waaronder, belastingrapportage en effectief belastingtarief.
  3. Criteria voor risico- en crisisbeheer, waaronder, risicocultuur, opkomende risico’s, gevoeligheidsanalyse en stresstests.
  4. Ondernemingen die zijn geïdentificeerd met een controverse met grote impact via de MSA kunnen worden gezien als een proxy voor slecht bestuur.

 

              2.Sociale dimensie:

 1. Criteria voor het aantrekken en behouden van talent, waaronder personeelsverloop, langetermijn drijfveren, medewerkersbetrokkenheid, vorm van individuele prestatiebeoordeling.
 2. Criteria voor ontwikkeling van menselijk kapitaal, waaronder ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers, personeelsrendement, training en ontwikkelingsinput.
 3. Criteria voor arbeidsbeleid waaronder diversiteit, gelijke beloning, vrijheid van vereniging. 

 

Aandeel beleggingen

 

Wat is het minimumaandeel van de beleggingen van het financiële product dat wordt gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

Ten minste 90% van de beleggingen moet aansluiten bij de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product. 

Wat is het minimumaandeel Duurzaam beleggingen?

Het minimumaandeel van duurzame beleggingen van het financiële product is 20%. Hoewel, het financiële product beoogt gedeeltelijk duurzame beleggingen te doen, streeft het niet specifiek naar het doen van beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Derhalve bedraagt het minimumaandeel van duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die zijn afgestemd op de EU-taxonomie 0%.

Het financiële product beoogt gedeeltelijk duurzame beleggingen, welke zowel een sociale of ecologische doelstelling die niet in overeenstemming is met de EU-taxonomie kunnen hebben. Het financiële product verbindt zich niet tot een specifieke individuele of combinatie van duurzame beleggingsdoelstellingen en daarom is er geen vastgelegd minimumaandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet in lijn is met de EU-taxonomie of een sociale doelstelling. Wat is het resterende aandeel van de beleggingen van het financiële product en wat is hun bestemming?

Eventuele resterende beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product zijn beleggingen voor diversificatie- en afdekkingsdoeleinden en contanten die worden aangehouden als aanvullende liquiditeit. Er gelden geen minimale ecologische of sociale waarborgen voor deze beleggingen.

Wat is de verhouding tussen directe blootstellingen en niet-directe blootstellingen?

Het financiële product enkel heeft directe blootstellingen aan ondernemingen waarin wordt belegd.

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

 

Hoe worden de duurzaamheidsindicatoren gebruikt om het bereiken van de ecologische en sociale kenmerken te meten die worden bevorderd door het gecontroleerde financiële product?

Om te garanderen dat het financiële product de ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot, verwezenlijkt, gebruikt de Indexprovider duurzaamheidsindicatoren, waaronder wel of geen betrokkenheid van ondernemingen in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol.

Methodologieën voor ecologische of sociale kenmerken

 

Wat zijn de methoden om te meten hoe wordt voldaan aan de sociale of ecologische kenmerken die door het financiële product worden gepromoot?

De in aanmerking komende ondernemingen worden door de Indexprovider op ecologische en sociale kenmerken beoordeeld en gemonitord met behulp van analyses gebaseerd op informatie uit interne en externe bronnen. De Indexprovider houdt rekening met de mate waarin een onderneming wordt blootgesteld aan ESG-risico’s dan wel kansen schept voor die onderneming.

Het financiële product gebruikt duurzaamheidsindicatoren voor het meten van de verwezenlijking van ecologische en sociale kenmerken die het financiële product promoot, waaronder wel of geen betrokkenheid van ondernemingen in activiteiten en producten in controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol.

Deze duurzaamheidsindicatoren worden gemeten als een percentage van de beleggingen.

De beleggingen van de Index worden onder meer geselecteerd op basis van middellange- tot langetermijnprestaties, waaronder financiële en niet-financiële prestaties van de ondernemingen waarin wordt belegd. Hierbij wordt rekening gehouden met ESG-kenmerken. De Indexprovider selecteert bedrijven met de hoogste ESG-scores in relevante in aanmerking komende sectoren. Deze ESG-scores zijn afgeleid van de CSA. De data voor de CSA worden verzameld door middel van een online questionnaire, management vergaderingen en openbare informatie. De   CSA omvat een op vragenlijsten gebaseerde beoordeling met sector-specifieke vragenlijsten. De CSA evalueert de duurzaamheidsrisico's, kansen en effecten van belanghebbenden op de korte, middellange en lange termijn. 

Databronnen en -verwerking

 

Welke databronnen worden gebruikt?

Voor ondernemingen waarin wordt belegd gebruikt de fondsbeheerder gegevens van de Indexprovider voor de beoordeling van ecologische en sociale kenmerken.

Hoe wordt de datakwaliteit gewaarborgd en de data verwerkt?

Aangezien de fondsbeheerder gebruik maakt van de Indexprovider voor het selecteren van de ondernemingen, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole grotendeels afhankelijk van de Indexprovider. De gegevens die door de Indexprovider via de CSA worden verzameld, worden door de Indexprovider onderworpen aan beoordeling en meerdere fasen van kwaliteitscontrole om hun geldigheid en nauwkeurigheid te waarborgen. Beoordelingen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide en ervaren analisten, met behulp van een op voorhand gedefinieerde en op regels gebaseerde verificatieraamwerk dat afgezonderd is van scoringgegevens.

 

De verificatie omvat kwaliteitscontroles en onderbouwing van de antwoorden op de vragenlijsten middels interne documentatie of wettelijke rapportages, door openbaarmaking van dergelijke documentatie en/of verificatie door derden te verzoeken. Ongeveer 20-30% van de openbaar gerapporteerde gegevens wordt verworpen of aangepast omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Als de opgevraagde of publiek beschikbare rapportage verdere verduidelijking vereist over mogelijk foutieve of onjuist gerapporteerde gegevens worden de ondernemingen gecontacteerd.

 

Door afzonderlijke gegevensverificatie te handhaven, wordt de onafhankelijkheid en integriteit van het scoreproces van het toekennen van ESG scores aan de ruwe gegevens, via de CSA verzameld, nagestreefd. Voor elke vraag wordt raamwerk gebruikt, dat bovendien regelmatig getest wordt en de correcte toepassing jaarlijks gecontroleerd wordt door een onafhankelijke derde.

 

Aangezien de Indexprovider gebruik maakt van een gespecialiseerd extern onderzoeksbureau voor de gegevens voor het toepassen van de uitsluitingscriteria, is de kwaliteitswaarborging en kwaliteitscontrole afhankelijk van Sustainalytics. Sustainalytics heeft verschillende kwaliteitswaarborgingscontroles, die automatisch worden uitgevoerd, evenals verschillende handmatige controles die jaarlijks worden uitgevoerd, zoals jaarlijkse vergelijkingscontroles van sub-sectoren. Sustainalytics kwaliteitswaarborgings- en controleprocessen zijn van toepassing op hun volledige werkzaamheden: van gegevensverzameling via verschillende onderzoeksplatforms tot gegevensopslag binnen meerdere onderzoeks-, product- en aggregatiedatabases, evenals finale controles voordat gegevens de fondsbeheerder bereiken.

Wat is het aandeel van de data die een schatting zijn?

Voor deze specifieke gegevens is het voor de fondsbeheerder niet mogelijk om te bepalen welk deel van de gegevens wordt geschat om de duurzaamheidsindicatoren te berekenen. Dit houdt verband met het feit dat het gebaseerd is op onderzoek uitgevoerd door de Indexprovider, die gebruik maakt van een combinatie van door de ondernemingen gerapporteerde informatie, meerdere openbare bronnen en een eigen analytisch raamwerk.

 

Methodologische en databeperkingen

 

Wat zijn de beperkingen van de methodologieën en databronnen die worden gebruikt om elk van de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken te behalen?

Methodologieën en gegevens  die gebruikt worden om te meten in hoeverre de ecologische of sociale kenmerken van de duurzaamheidsindicatoren door de Indexprovider worden behaald, kunnen beperkingen hebben.

Ondernemingen waarin wordt belegd zullen waarschijnlijk niet zelf verklaren dat ze betrokken zijn bij, bijvoorbeeld, controversiële wapens, tabak, pornografie, gokken en alcohol daarom volgt de Indexprovider de beoordeling van het externe onderzoeksbureau leveranciers van ESG-gegevens, zoals Sustainalytics. 

 

De Indexprovider en Sustainalytics bekijken een reeks bronnen en voeren hun eigen analyse uit. De primaire beperking is dat bepaalde bedrijfsspecifieke informatie mogelijk (nog) niet het publieke domein heeft bereikt en daarom niet wordt meegenomen door ESG-dataproviders. Bovendien kan het, zodra informatie openbaar is geworden, enige tijd duren voordat al het relevante bewijsmateriaal is geanalyseerd en geëvalueerd. Zodoende kan er een vertraging zijn tussen het optreden van een probleem en het moment dat het probleem wordt geïdentificeerd door de Indexprovider en Sustainalytics, wordt opgenomen in hun onderzoek en vervolgens wordt weerspiegeld in de duurzaamheidsindicatoren van dit financiële product.

 

Hoe zijn deze beperkingen niet van invloed op de wijze waarop de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald?

Ondanks de bovengenoemde beperkingen aan de gegevens die worden gebruikt om de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product te meten, is de fondsbeheerder van mening dat de gegevens voldoende betrouwbaar zijn. Gezien het sterke en systematische onderzoeksproces dat ten grondslag ligt aan de gegevens, zijn deze voldoende betrouwbaar om een correcte weergave te geven van of de door het financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken worden behaald.

 

Due diligence

 

Welke due diligence wordt uitgevoerd op de onderliggende activa van het financiële product?

Voor de beleggingen in de ondernemingen wordt het due-diligenceproces uitgevoerd door de Indexprovider om te verzekeren dat de beleggingen ecologische en sociale doelstellingen promoot.

 

Engagementbeleid

 

Welk engagementbeleid wordt gevoerd?

De fondsbeheerder heeft een beleid inzake actief aandeelhouderschap dat bestaat uit het monitoren van de beleggingen, het identificeren van ecologische, sociale en governance (ESG)-kwesties, strategische problemen of kansen voor verbetering, stemmen (bij volmacht) op algemene aandeelhoudersvergaderingen en om andere inspanningen aan te moedigen voor langetermijnvoordelen op ESG-vlak.

De fondsbeheerder heeft haar engagementpartner EOS, een divisie van Federated Hermes, opgedragen om speciale aandacht te besteden aan ondernemingen die betrokken zijn bij significante ESG-controverses. De engagementprioriteiten zijn gericht op vier primaire thema's: klimaatverandering, mensen- en arbeidsrechten, beheer van menselijk kapitaal en effectiviteit van het bestuur en ethische cultuur.

.

Voor het stemmen (bij volmacht) op aandeelhoudersvergaderingen steunt de fondsbeheerder op de expertise van het externe adviesbureau Glass Lewis. Het stembeleid van de fondsbeheerder houdt hierbij rekening met de prestaties van de onderneming waarin wordt belegd en ecologische, sociale en governance (ESG)- factoren. De fondsbeheerder werkt samen met Glass Lewis om dat onderzoek uitvoert en praktisch stemmen uitbrengt.

 

Aangewezen referentiebenchmark

 

Hoewel de Index grotendeels bepalend is voor de beleggingsstrategie is er geen referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologishe en/of sociale kenmerken.

 

 

[1]Juridische disclaimer

 

Informatievoorziening op grond van de Verordening (EU) 2019/2018 van het Europese Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatievoorziening over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Quintet en zijn gelieerde ondernemingen. Waar verwezen wordt naar leveranciers van data, is de informatie in dit document uitsluitend bedoeld om inzicht te geven in de data waarop Quintet zich baseert om aan zijn verplichtingen inzake informatievoorziening te voldoen en  doet deze leverancier van data geen enkele uitspraak over de specifieke kenmerken van een bepaald fonds of product van Quintet en zijn dochterondernemingen. De leveranciers van data zijn niet verantwoordelijk voor enige informatievoorziening door Quintet en zij zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik van de data die aan Quintet en zijn gelieerde ondernemingen is verstrekt. Quintet en zijn gelieerde ondernemingen erkennen dat het hun verantwoordelijkheid is om te beslissen over het gebruik van de door leveranciers van data verstrekte informatie en om de relevante informatie te verstrekken om aan zijn verplichting tot informatievoorziening te voldoen.

 

 

Change log

 

Version

Publication date

Item

Details

1.0

31/12/2022

Eerste versie

 

2.0

31/12/2023

Minimumaandeel van duurzame beleggingen met een ecologische of sociale doelstelling

Aangepast naar geen minimumaandeel

 

 

 

 

 

 

Contact