Het UBO-Register; wat betekent dit voor u?

InsingerGilissen, 16 SEP 2020

Met ingang van 27 september 2020 zal Nederland op basis van Europese anti-witwasrichtlijnen een UBO-register instellen. In dit register worden alle ‘Ultimate Beneficial Owners’, afgekort UBO(’s), van Nederlandse entiteiten geregistreerd. Doel van de invoering van het UBO-register is om witwassen, terrorismefinanciering en belastingontduiking te voorkomen doordat het lastiger wordt om zich achter een entiteit te verschuilen. Registratie van UBO-informatie is verplicht en dient te geschieden bij de Kamer van Koophandel (hierna: ‘KvK’). Bestaande entiteiten hebben vanaf inwerkingtreding 18 maanden de tijd om UBO-informatie op te geven. Voor na de inwerkingtreding opgerichte entiteiten geldt een periode van 8 dagen. Naar verwachting zullen meer dan 1,5 miljoen entiteiten zich moeten registreren. Voor het geval dat u zich als UBO moet laten registreren hebben wij de hoofdlijnen voor u op een rij gezet.

InsingerGilissen a Quintet private bank

Welke entiteiten vallen onder het UBO-register?
Vrijwel alle in Nederland opgerichte entiteiten vallen onder het UBO-register:

  • Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen (tenzij beursgenoteerd);
  • Stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
  • Maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen;
  • Kerkgenootschappen.

In het buitenland opgerichte entiteiten, de eenmanszaak en de vereniging van eigenaren hoeven geen UBO-informatie (in Nederland) te registeren.

Wie kwalificeert er als UBO?
Een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit (zie bovenstaand) kwalificeert als UBO.

In geval van een B.V. kwalificeert u als UBO wanneer u meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of de feitelijke zeggenschap heeft over de vennootschap. Een entiteit kan dus één of meerdere UBO’s hebben. Stel u houdt samen met uw broer of zus ieder 50% van de aandelen in de B.V. dan kwalificeert u beiden als UBO.

Wanneer niemand een belang heeft van meer dan 25%, dan is er geen UBO aan te wijzen. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor op het moment dat er vier (4) aandeelhouders zijn die ieder 25% van de aandelen in de B.V. houden. In dat geval zal een zogeheten ‘pseudo-UBO’ worden aangewezen. Dit zullen alle statutaire bestuurders van de B.V. zijn.

Belang en verplichting van tijdige registratie

Wanneer u voor uw organisatie bevoegd bent opgave te doen aan het Handelsregister, dan mag u ook de UBO(‘s) inschrijven. U ontvangt van de KvK een uitnodiging, maar u kunt ook zelf het initiatief nemen tot inschrijving. De UBO moet meewerken en dient de gevraagde informatie te verstrekken. U moet de UBO-informatie periodiek toetsen en dient eventuele wijzigingen door te geven.

InsingerGilissen en andere instellingen zoals notarissen, accountants etc., die verplicht zijn de UBO te identificeren, hebben verplichtingen uit hoofde van het UBO-register. Zo hebben zijn een meldplicht wanneer zij verschillen in de UBO-informatie constateren. 

Het niet naleven van de verplichtingen uit het UBO-register is een economisch delict en kan leiden tot een dwangsom, een boete en zelfs tot een gevangenisstraf.  

Welke informatie over de UBO wordt geregistreerd?
De entiteiten moeten informatie over hun UBO inwinnen, bijhouden en voorhanden hebben. Een deel van deze informatie is openbaar en is tegen een kleine vergoeding door eenieder op te vragen bij het Handelsregister. Andere informatie is enkel beschikbaar voor (publiekrechtelijke) autoriteiten zoals de belastingdienst. De UBO-informatie blijft na de uitschrijving van de entiteit, voor een periode van 10 jaar zichtbaar in het Handelsregister.

Openbaar

Niet openbaar

Voor- en achternaam

Geboortedag, -plaats en -land

Geboortemaand en -jaar

Woonadres

Woonstaat

BSN-nummer / Buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)

Nationaliteit

Afschrift van documentatie waardoor de identiteit van de UBO is geverifieerd

Aard en omvang van het gehouden belang

weergegeven in bandbreedtes: meer dan 25%-50% van 50% tot 75% en van 75% tot en met 100%

Afschrift van documentatie waarmee de aard en omvang van de door UBO gehouden economische belang wordt aangetoond


Mogelijkheid tot afscherming van gegevens
Een UBO kan verzoeken om afscherming van de openbare UBO-informatie als de UBO hierdoor onevenredig veiligheidsrisico’s loopt op bijv. afpersing, fraude, ontvoering, etc. Daarnaast minderjarigen of handelingsonbekwamen (bewind of curatele) in aanmerking voor afscherming. In het UBO-register worden de persoonsgegevens niet, maar de aard en omvang van het economisch belang van de (afgeschermde) UBO blijft wel vermeld.

UBO-register 2
Daarnaast komt er een apart UBO-Register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het Fonds voor Gemene Rekening onder dit UBO-register zal vallen. Bent u als natuurlijk persoon de oprichter(s), participant(en) of beheerder(s) van een Fonds voor Gemene Rekening, dan wordt u naar verwachting opgenomen in UBO-register. Wij zullen de ontwikkeling van het UBO-register 2 voor u blijven volgen.

Raadpleeg een UBO specialist!
De (pseudo-)UBO zijn niet in alle gevallen eenvoudig vast te stellen en wellicht heeft u ook nog aanvullende vragen over het UBO-register. Wij geven u in overweging om hierover contact op te nemen met uw fiscalist om af te stemmen of u ook als UBO wordt aangemerkt. Voor meer (praktische) informatie over het UBO-register verwijzen wij u naar de website van de KvK.

Download Bestand